Today’s NEWS FEED

News Feed

MACO ลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำตลอดอายุสัญญา ให้PLANB ตามป้ายที่ลดลง เริ่ม1ก.ค.-30ก.ย.63

206


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12สิงหาคม 2563)-----------บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)MACOเปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 ประชุม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสําคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการปรับค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา") ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ("PLANB") โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำตลอดอายุสัญญาจากจํานวน 58,333,333.33 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ จํานวน 175,000,000 บาทต่อไตรมาส เหลือจํานวน 56,368,433.33 บาทต่อเดือน โดยคําณวนเป็นเงิน ทั้งสิ้นจํานวน 169,105,299 บาทต่อไตรมาส เนื่องจากบริษัทฯ มีจํานวนป้ายที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ภายหลังกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ (Asset Optimization Exercise) ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ("การปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเนื่องจากจํานวนป้ายที่ลดลง”) และ

ปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ สําหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จากจํานวน 56,368,433.33 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจํานวน 169,105,299 บาทต่อไตรมาส เหลือ 28,000,000 บาทต่อเดือน โดยคําณวนเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 84,000,000 บาทต่อไตรมาส (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.67 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ ภายหลังการปรับราคาเนื่องจากจํานวนป้ายที่ลดลง) เนื่องจาก PLANB ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าและการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของ รัฐบาลเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของ PLANB (“การปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ําเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19")
และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอํานาจในการ (ก) เจรจาการปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ําภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา (ข) ลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ําภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ (ค) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและเกี่ยวข้องกับ การปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ําภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา


ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

สําหรับการปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ เนื่องจากจํานวนป้ายที่ลดลง เป็นการปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้น่ำตามสัญญาอยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการปรับลดตามที่สัญญากําหนดไว้

สําหรับการปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ําเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สําหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น คณะกรรมการเห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโร น่าถือเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายสื่อโฆษณาของ PLANB การปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ํา ภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาโดยอาศัยข้อ 13 วรรคสามของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่ากว่าการที่จะบังคับให้ PLANB ชําระค่าตอบแทนขั้นต่ําตามอัตราเดิม ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่ PLANB จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวได้ภายใต้สภาวะเช่นนี้ และ บริษัทฯ จะต้องดําเนินการฟ้องร้องคดีเพื่อให้ PLANB ชําระค่าตอบแทนขั้นต่ํา ซึ่งนอกจากจะใช้เวลานานและ ทําให้บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากแล้ว การดําเนินการฟ้องร้องคดียังจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ ดีในฐานะพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ กับ PLANB อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทอาจจะต้องหาผู้บริหาร จัดการสื่อโฆษณารายใหม่มาแทน PLANB ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในสภาวะเช่นนี้ที่จะหาผู้บริหารจัดการสื่อ โฆษณาที่มีความสามารถเช่นเดียวกับ PLANB และพร้อมที่จะมาทําหน้าที่แทน PLANB ในเงื่อนไข เช่นเดียวกับสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความแน่นอนในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้การปรับราคาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มี ความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมสื่อโฆษณาใน ปัจจุบัน โดยเมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดสื่อโฆษณาและราคาขายสื่อโฆษณาในปัจจุบันของผู้ประกอบการ รายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีการปรับลดราคาสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 ของราคาขายตั้งต้นเดิม (Rate Card) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอัตราการปรับ ลดค่าตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับการปรับลดราคาขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของผู้ประกอบการสื่อโฆษณารายอื่น ๆ ในปัจจุบัน และการปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวมีผลเพียงแค่ในระยะสั้นเมื่อเทียบกับอายุสัญญาทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้