Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : EP ปั้นพอร์ตโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม

1,560

HotNews : EP ปั้นพอร์ตโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (10 สิงหาคม 2563) "ยุทธ ชินสุภัคกุล" แม่ทัพ EP ประกาศมติบอร์ด อนุมัติให้บริษัทย่อยในฮ่องกง เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ3 ผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนามอีก 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,500 ล้านบาท มีขนาดกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ FIT ที่ 0.085 ดอลลาร์ต่อหน่วย "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ประธานกรรมการ ระบุการลงทุนดังกล่าวถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะดันบริษัทฯเติบโตได้ต่อเนื่องและมั่นคงมากขึ้น ในอนาคต

 

 

 

 

 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัท EPVN W2 (HK) Company Limited (“EPVN W2”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ EP ที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการเข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้น โครงการ Tay Nguyen และ Mien Nuiในจังหวัด Gia Lai ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าเมื่อจ่ายไฟฟ้าแล้ว จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้อีกปีละกว่า 740 ล.บ. และมีผลตอบแทนจากการลงทุน (Equity IRR) กว่าร้อยละ 15

 

 


"การลงทุนโครงการลมเพิ่มในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการบุกเบิกของบริษัท ที่ได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม เมื่อ 2 ปีก่อน และคาดว่าในเร็วๆนี้ ก็จะสามารถปิดการลงทุนได้อีกหลายโครงการ ที่สำคัญคือ การลงทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถเปิดประตูการลงทุนอื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคต และจะช่วยสนับสนุน เพิ่มศักยภาพการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ในขณะที่ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ มั่นใจว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ แก่บริษัทอย่างแน่นอน โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 40% จากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,103.73 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจโรงไฟฟ้า และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต" นาย ยุทธกล่าว

 

 

นายวีระ เหล่าวิทวัส กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EP เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที 6/2563 อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 7สิงหาคม 2563 สําหรับการซื้อหุ้นในบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (ชือภาษาเวียดนาม: CTCP Điện Gió Chư Prông Gia Lai และการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 7 สิงหาคม2563 สําหรับการซื้อหุ้นในบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company ชือภาษาเวียดนาม: CTCP Năng Lượng Gió Chư Prông Gia Lai กับบริษัท EPVN W2(HK) Company Limited

 


โดยที่ (1) บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“ETP”) (2) ETP ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท EP Group (HK) Company Limited (“EPGroup (HK)”) และ (3) EP Group (HK) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท EPVN W2 (HK) Company Limited (“EPVNW2”) รายละเอียดปรากฎตามข้อที่ 1 (สรุปโครงสร้างในการเข้าทํารายการ) นั้น ทําให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ EPVN W2 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดําเนินการดังต่อไปนี้

 


(ก) อนุมัติให้ EPVN W2 ในฐานะผู้ซื้อ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่าง (1) บริษัท Tay NguyenTrading and Processing Limited Company, (2) Nguyen Thi Phuong Mai และ (3) Nguyen Thi Sen ร่วมกันในฐานะผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“Project Company TN”)ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (“SPA TN”) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project (“โครงการ TN”) ที่มีขนาดกําลังการผลิตเท่ากับ 50เมกะวัตต์

 


ทั้งนี้ EPVN W2จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Project Company TN จากผู้ขายสําหรับหุ้นจํานวนทั้งสิ้น 2,250,000หุ้น ราคาหุ้นละ 100,000 ดงเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ชําระแล้ว ในราคาซื้อขาย 7,875,000ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 245,778,750 บาท (อัตราแลกเปลียนที่ 31.21 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563)อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวจะเป็นการได้มาซึ่งหุ้นตามตารางการดําเนินการ (Milestone) ช ทําให้EPVN W2จะเข้าลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ขายต่อไป และ

 

 

 

 


(ข) อนุมัติให้ EPVN W2 ในฐานะผู้ซื้อ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง (1) บริษัท Mien Nui Gia LaiDevelopment and Trading Joint Stock Company, (2) Nguyen Hong Minh, (3) Le Thi Giang Haและ (4) NguyenThi Sen ร่วมกันในฐานะผู้ขาย และบุคคลอื่น ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Energy JointStock Company (“Project Company MN”) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (“SPA MN”) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ PhatTrien Mien Nui Wind Power Plant Project (“โครงการ MN”) ที่มีขนาดกําลังการผลิตเท่ากับ 50 เมกะวัตต์

 

 

ทั้งนี้ EPVN W2 จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Project Company TN สําหรับหุ้นจํานวนทั้งสิ้น 2,500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100,000 ดงเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ชําระแล้ว ในราคาซื้อขาย 8,750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 273,087,500 บาท (อัตราแลกเปลียนที่ 31.21 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563) อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวจะเป็นการได้มาซึ่งหุ้นตามตารางการดําเนินการ (Milestone) ทําให้ EPVN W2จะเข้าลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ขายต่อไป

 


สําหรับการซื้อขายไฟฟ้าในโครงการ TN ของ Project Company TN และโครงการ MN ของ Project CompanyMN นั น แต่ละ Project Company จะเข้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (“EVN”) โดยแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อหน่วย (หรือประมาณ 2.66 บาท อัตราแลกเปลียนที่ 31.32 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

 


ตาม SPA TN และ SPA MN วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แบ่งออกเป็น 5 ช่วงดังนี้


1 ภายใน 15 สิงหาคม 2563 เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตาม ระยะที่ 1 จนเสร็จสิ้น


2. ภายใน 30 สิงหาคม 2563 เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตาม ระยะที่ 2 จนเสร็จสิ้น


3. ภายใน 15 กันยายน 2563 เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตาม ระยะที่ 3 จนเสร็จสิ้น


4. ภายใน 30 กันยายน 2563 เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตาม ระยะที่ 4 จนเสร็จสิ้น


5. ณ วันที 30 ตุลาคม 2564 เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตาม ระยะที่ 5 จนเสร็จสิ้น


ทั้งนี้ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ของแต่ละระยะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน

 

 

EP

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเศรษฐกิจไทยปี 2564 โตลดลงที่ 1.8% หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาด...

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้