Today’s NEWS FEED

News Feed

KWG ยกเลิกเพิ่มทุนบ.ย่อย "ท็อปพร็อพเพอร์ตี้" รอปรับโครงสร้างผถห.ก่อน

204

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(4 สิงหาคม 2563)-----บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KWG เปิดเผยว่า (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4สิงหาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ท็อปพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 563,400,000 บาท เป็น 1,213,400,000 บาท ซึ่งจะมีการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนร้อยละ 61 และส่วนของบริษัท แฮมเชียร์ จำกัด และบริษัท คิง ไว คอนสตรัคชั่น จ ากัดที่มีสัดส่วนรวมร้อยละ 39 ส่งผลให้หากมีการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 82 ต่อมาบริษัทย่อยได้มีการประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติว่ายังไม่สามารถด าเนินการเพิ่มทุนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย


2. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ท๊อป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) จากบริษัท บริษัท แฮมเชียร์ จำกัด (Hampshire Pte.Ltd.) (มีผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน) จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,197,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนรวม100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อยไม่ให้มีconflict of interest ซึ่งภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกันและ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้รายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้


3.อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อยแล้ว โดยมีมติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 563,400,000 บาท เป็น 1,213,400,000 บาท ซึ่งจะมีการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย


ทั้งนี้ ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 8.25ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่31 มีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อรวมรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังในรอบ 6 เดือน จะมีมูลค่ารวมน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ข้างต้นและรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยข้างต้น และด าเนินการอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IAA เปิดผลสำรวจ SET สิ้นปีนี้ 1,300 จุด

ส.นักวิเคราะห์ คาดเป้าหมาย SET วันสิ้นปี 63 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 จุด ขณะที่คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ...

ผันผวน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ วันแรก เกณฑ์ขายชอร์ตและซิลลิ่ง-ฟลอร์ กลับมาปกติอีกครั้ง ภาคเช้า ตลาดหุ้นไทย คงแกว่ง

SETเด้งตามดาวโจนส์ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ ตลาดหุ้นไทย SET คงเด้ง พ้น ทะลุ1240จุด ตามตลาดเอเชีย ปรับตัวขึ้น ตามดาวโจนส์ บวกๆบนความหวัง ทำเนียบ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้