Today’s NEWS FEED

News Feed

NEX อยู่ระหว่างร่างแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หลัง EA เข้าถือหุ้น

319

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 สิงหาคม 2563)------บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจํานวน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด จํานวน 3 ราย ได้แก่

(1) บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 670,000,000 หุ้น
(2) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จํานวน 300,000,000 หุ้น
(3) นายบุญเอื้อ จิตรถนอม จํานวน 100,000,000 หุ้น

ซึ่งส่งผลให้บริษัทอีเอ โมบิลิตี โฮลดิ้ง จํากัด และ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินทุนจํานวนดังกล่าวไปขยายและต่อยอด ธุรกิจรถบัสโดยสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจที่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ได้มีการประกอบกิจการอยู่แล้ว ทําให้อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)


กรณี นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และบริษัท ได้จัดทําข้อตกลงการไม่แข่งขันทางธุรกิจและดําเนินการลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุน ดังกล่าว โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสําคัญคือ 1. ลาออกจากจากตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และตําแหน่งอื่น ๆ ทุกตําแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริษัท แมกซิมัส โอโต้ จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท
2. บริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท
3. บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท
4. บริษัท พรีเมี่ยม โลจี้สติค จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท
5. บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท
6. บริษัท สยามเพาว์เวอร์พลัส จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท
7. บริษัท แอ็ดแวนเทจ ซัพพลายส์ จํากัด ลาออกจาก ประธานบริษัท

โดยทั้งบริษัทที่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ได้ดําเนินการลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบัน นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ไม่ได้มีการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ยังมีการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัดส่วนร้อยละ 70 จากหุ้นทั้งหมดที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊พส์ จํากัด ซึ่งมีการประกอบธุรกิจนําเข้ารถบัสโดยสารจากประเทศจีน รวม ไปถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความคล้ายกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊พส์ จํากัด ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด โดยเพิ่งมีการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจากการสอบทานงบการ เงินทดลองในรอบปี 2562 มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเป็นจํานวนประมาณสี่แสนบาท ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งไม่มีรายได้ จากการการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด

2. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือดําเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อ ผลประโยชน์ตนเอง หรือของผู้อื่น อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และเวลาใด ๆ ในอนาคต

3. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

4. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี้ ให้สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา สิ้นสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) ของบริษัท และสิ้น สถานะการเป็นกรรมการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม กรณีของ บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิ้ง จํากัด คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้อยู่ระหว่างจัดทํา ร่างกําหนดนโยบาย และร่างแนวทางการกํากับดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระหว่างบริษัท กับกลุ่มบริษัท EA เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมี ความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบในลําดับต่อไป

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้