Today’s NEWS FEED

News Feed

NEWS ขายหุ้น ESI ให้ "พรหมพักตร์ กรระพีพงศ์" 405,935 หุ้น พร้อมให้ "ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย" ตั้งบ.ย่อยใหม่ รองรับธุรกิจตัวแทนค้า-ธุรกิจประกันภัย

523

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 กรกฎาคม 2563)---- บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ที่จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.30 น.ได้มีมติสําคัญดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ขาย และนางพรหมพักตร์ กรระพีพงศ์ ใน ฐานะผู้ซื้อ สําหรับการขายหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จํากัด (“ESI) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ เป็น จํานวนทั้งสิ้น 405,935 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.92 ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชําระแล้วทั้งหมดของ ESI ในราคา หุ้นละ 50.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20.40 ล้านบาท


การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการ ได้มาหรือจําหน่ายไป") โดยเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.13 ของมูลค่า สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคํานวณตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ มีขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการใน ครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 38.36 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ รวมเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 41.49 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป


ทั้งนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่จัดเป็นการเข้าทํารายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดย รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขาย รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ขาย และ นางพรหมพักตร์ กรระพีพงศ์ ในฐานะผู้ซื้อ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่อง การจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สําหรับหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จํากัด

2. อนุมัติให้บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จํากัด ร้อยละ 99.99 และบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จํากัด ร้อยละ 99.99) ลงทุนดังนี้

2.1 จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจในการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้าน บาทถ้วน) โดยบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

2.2 อนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ให้บริการข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด จํานวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชําระแล้ว 2.50 บาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จํากัด

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

Hotnews : SCGP เข้าทำเนียบดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 28 ต.ค. 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการ....

อ่อนกำลัง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็นหลายตลาดหุ้นในต่างประเทศ ปรับตัวลง บนความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัศ โควิด-19 ยังคง

รอฟัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ มารอฟัง ความเห็น ทางออกทางการเมือง ในสภา ว่ามีแนวคิด เป็นอย่างไร ตามวิถี ตามระบอบประชา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้