Today’s NEWS FEED

News Feed

TVD ซื้อหุ้นเพิ่มทุน "โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น" 8.65 ลบ.

265

 

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(16 กรกฎาคม 2563)----บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 8,650,000 บาท บัดนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นและจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563บริษัทฯ จึงขอแจ้งการลงทุนโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

2. คู่กรณีที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง และ ความสัมพันธ์กับ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) :
ผู้ขาย : บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)
ผู้ซื้อ : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ : เดิมบริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1) ประเภทรายการ : เป็นการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจำนวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมจำนวน 4,900,000 บาท แต่เนื่องจาก นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี และ นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เต็มตามสิทธิในส่วนของตน ทำให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ จำนวน 37,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมจำนวน 3,750,000 บาท บริษัทฯ จึงใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด รวมการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น8,650,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจ านวน 89,999 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.99 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของ บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ถือว่า บริษัท โกลบอลวันคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ
3.2) แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
3.3) วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
3.4) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาขนาดของรายการ : เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
3.5) ขนาดของรายการ : 0.62%

หมายเหตุ : ไม่นับรวมรายการการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทเข้าท ารายการในครั้งนี้

4. รายละเอียดของสินทรัพย์หลักทรัพย์ ของ บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (หุ้นสามัญ)
ข้อมูลทั่วไป : บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทและการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในระบบขายตรงหลายชั้น
ทุนจดทะเบียนเดิม : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่ : 15,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเพิ่มทุน : 1. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.99
2, นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01
3. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00
4. นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00

ผู้ถือหุ้นหลังเพิ่มทุน

1. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99
2. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01
3. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.33
4. นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.67

คณะกรรมการก่อนเพิ่มทุน

1. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์
2. นายเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์
3. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
4. นายวรพรรษ ยืนยงค์วิทยากุล

คณะกรรมการหลังเพิ่มทุน : ไม่เปลี่ยนแปลง


ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี
นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บิ๊ก ACG ลั่น H2/63 ลุยงานเต็มพิกัด มั่นใจยอดขายฟื้น

"ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" แม่ทัพใหญ่แห่ง ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า มั่นใจยอดขายรถในครึ่งปีหลังฟื้นตัว...

ยุคทองไอพีโอมาแล้ว By:แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย ยืนทรงตัวได้ ห้วง บริษัทจดทะเบียน ทยอยประกาศงบไตรมาส2ปีนี้ออก นับเป็นสัญญาณ...

ไม่ลง..ไม่ขึ้น.... By: เจ๊มดแดง

SETไม่ลงแรง ไม่ขึ้นแรง....ขี่ม้าเลียบค่าย ชมนก ชมท้องทุ่ง ปล่อยจิตใจให้สบาย เพราะเครียด โควิด-19............

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้