Today’s NEWS FEED

News Feed

RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

264

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เชิญชวนนักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย ของ RUN ภายใต้ Theme : "RUN Forward : Moving Thailand Future" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (16 กรกฏาคม 2563) -------วันที่ 16 กรกฎาคม 256เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้นำงานวิจัยบางส่วนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เปิดเผยว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ซึ่งเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "Sexy way" ด้วยความจริงใจ (Sincerely) ความเท่าเทียม (Equally) และความมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellently)

โดยในปี 2563 นี้ RUN ได้นำผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ประกอบไปด้วย งานวิจัยด้านพลังงาน งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ งานวิจัยด้านสุขภาพ งานวิจัยด้านการศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยด้านหุ่นยนต์ งานวิจัยด้านดิจิตอล และงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ จำนวนกว่า 30 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัย และคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 10 คลัสเตอร์ ภายใต้ RUN มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ Theme "RUN Forward : Moving Thailand Future" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 และในภาคการประชุมได้จัด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศ ในยุค New Normal" และเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ"การส่งเสริมนักวิจัยไทย ภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs"โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563       ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังได้มีการนำงานวิจัยเด่นและผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์ ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย มาร่วมจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

1. การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานเด่น มช.)

 

2. จูนใจ : แชทบอทผู้ช่วยเหลือเรื่องอารมณ์ โดย ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลงานเด่นคลัสเตอร์ดิจิทัล)

 

3. แอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดยาและแจ้งเตือนกินยาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดย ผศ.ดร.นริศ หนูหอม มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลงานเด่นคลัสเตอร์ดิจิทัล)

 

4. SHYFTE - Building Skills4.0THroughUniversitY and Entreprise Collaboration โดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานเด่นคลัสเตอร์โลจิสติกส์)

 

"บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การค้นหาองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันนักวิจัยและงานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประเทศ แต่ด้วยสภาวการณ์ที่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทุนวิจัยที่ค่อนข้างจำกัด ตลอดจนลักษณะการทำงานวิจัยของคณาจารย์ที่ยังไม่รวมศูนย์ ส่งผลให้ยังไม่ก่อให้เกิดแผนโครงการใหญ่ที่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้ การใช้ทรัพยากร เกิดการบูรณาการแบ่งปันความรู้และการทำงาน เป็นแรงผลักดันในการเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way " รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บิ๊ก ACG ลั่น H2/63 ลุยงานเต็มพิกัด มั่นใจยอดขายฟื้น

"ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" แม่ทัพใหญ่แห่ง ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า มั่นใจยอดขายรถในครึ่งปีหลังฟื้นตัว...

ยุคทองไอพีโอมาแล้ว By:แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย ยืนทรงตัวได้ ห้วง บริษัทจดทะเบียน ทยอยประกาศงบไตรมาส2ปีนี้ออก นับเป็นสัญญาณ...

ไม่ลง..ไม่ขึ้น.... By: เจ๊มดแดง

SETไม่ลงแรง ไม่ขึ้นแรง....ขี่ม้าเลียบค่าย ชมนก ชมท้องทุ่ง ปล่อยจิตใจให้สบาย เพราะเครียด โควิด-19............

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้