Today’s NEWS FEED

News Feed

(ACE แก้ไข) ACE อนุมัติเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรง รวม 26.9 MW จาก UWC

461ACE แก้ไขจาก บริษัทฯ เป้าหมายมีสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 23.5 เมกะวัตต์

เป็น ....บริษัทฯ เป้าหมายมีสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 22.5 เมกะวัตต์

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10 กรกฎาคม 2563)-------นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)ACE ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เข้าซื้อกิจการของบริษัทผู้ ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 3 บริษัท จาก บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”) ประกอบด้วย 1) บริษัท ยู ดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (“UKB") ซึ่งเป็นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW ตั้งอยู่ที่ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2) บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด (“UAB) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 MW ตั้งอยู่ที่ ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์ และ 3) บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด ("SBM") ซึ่งเป็นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MW ตั้งอยู่ที่ ตําบลดอนมนต์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (UKB UAB และ SBM รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) รวมกําลัง การผลิตติดตั้งของบริษัทเป้าหมาย 26.9 เมกะวัตต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายที่ผู้ขายถืออยู่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 รวมทั้งหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดที่ผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้มีอยู่กับบริษัทเป้าหมาย โดยมี มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชําระให้แก่ผู้ขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 851.2 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของค่าตอบแทนดังกล่าวจะถูก ปรับปรุงอีกครั้งตามมูลค่า เงินสด หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) ของบริษัท เป้าหมาย ณ วันที่ทําการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

 

บริษัทฯ เป้าหมายมีสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 22.5 เมกะวัตต์ และได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 6 กุมภาพันธ์ 2551 และ 16 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ การที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ บริษัทเป้าหมายจึงทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 9 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 เมกะวัตต์ เป็น 12 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 116.0 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเป้าหมายได้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ สามารถนําความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และจุดแข็งในด้านต่างๆ ที่มีในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มาทําการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า การเดิน เครื่องจักรและการบํารุงรักษา (Operation & Maintenance) การบริหารเชื้อเพลิง การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินงาน รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทเป้าหมายให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการทํากําไรให้กับบริษัทเป้าหมายและยังเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทฯ ด้วย

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

WHA "ดับบลิวเอชเอ เดินหน้าจัด “โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด” ปีที่ 12 บ่มเพาะความคิดริเริ่ม ส่งเสริมเยาวชนไทยเก่งรอบด้าน”

"ดับบลิวเอชเอ เดินหน้าจัด “โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด” ปีที่ 12 บ่มเพาะความคิดริเริ่ม ส่งเสริมเยาวชนไทยเก่งรอบด้าน”

TPCH ปลื้มรับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 5 ปีซ้อน

TPCH ปลื้มรับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 5 ปีซ้อน

หุ้นกระจาย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นหลากหลาย ราคาวิ่งกระจาย หุ้นกระจายกันขึ้น วิ่งไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้