Today’s NEWS FEED

News Feed

SPALI ซื้อหุ้นคืน 250,000 หุ้น รวมเป็น 194,667,800 หุ้น

169

 

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 09 ก.ค. 2563
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 11 ส.ค. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 200,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 9.33
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 09 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 250,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 16.80
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 16.70
มูลค่ารวม(บาท)                    : 4,185,000.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 194,667,800
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 9.08
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 2,995,489,110.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นางศิริพร วังศพ่าห์ )
                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

____________________________________________________ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

รับงบ รับหุ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม ชั่วโมงนี้ งบมา กำไร/ขาดทุน ไตรมาส2ปีนี้-ครึ่งปีแรก ก็รับรู้ รับงบ รับทราบ ราคาหุ้นตอบสนองไปแล้ว จากนี้ไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้