Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.ค.63

235

ข้อมูลประจำวันที่ 7 ก.ค. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 100,000 1.52 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 50,000 2.58 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 03/07/2563 9,900 13.30 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 03/07/2563 2,200 13.50 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 03/07/2563 5,000 13.40 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 03/07/2563 5,000 13.50 ซื้อ Link
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TR) นาย บีร์ กาปูร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 100 26.75 ซื้อ Link
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TR) นาย ปราโมท กุมาร คานเดลวาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 100 26.75 ซื้อ Link
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) นาย พงษ์ศักดิ์ ชะนะมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 30,000 16.20 ขาย Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 100,000 48.00 ขาย Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 02/07/2563 2,200,000 0.40 ขาย Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 18,000 4.40 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 02/07/2563 170,000 1.64 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 03/07/2563 877,800 1.64 ขาย Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2563 60,000 4.91 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 50,000 4.94 ซื้อ Link
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9) นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 50,000 6.95 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย ชี ปิง เฉีย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/07/2563 21,000 58.75 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย ชี ปิง เฉีย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 20,000 65.50 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 120,000 70.50 ขาย Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย ไชยยศ สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 1,800,000 30.62 ขาย Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 50,000 16.40 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 208,900 3.73 ซื้อ Link
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) นาย วิทการ จันทวิมล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 200,000 6.05 ขาย Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 4,329 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 1,724 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 3,909 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) หุ้นสามัญ 03/07/2563 8,123 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 1,850 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย กฤษกร เนตรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 2,767 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 8,123 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) หุ้นสามัญ 03/07/2563 3,909 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย วันชัย บุญธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 4,980 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2563 6,970 5.30 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 4,774 5.30 ซื้อ Link
เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARIP) นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 86,500 0.35 ขาย Link

 
 
 
 
 
 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ITEL ลั่น H2/63 สุดแกร่ง ทั้งปีรายได้เข้าเป้า 2.4 พันลบ. / AGE เดินเกมรุกธุรกิจถ่านหิน-โลจิสติกส์ขนส่งเต็มสูบ

ITEL โชว์ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก มีรายได้รวม 932.06 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 97.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.93 % ...

เป็นใจ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก สดใส บรรยากาศล้วนเป็นใจ ด้วยแรงหนุนจากดาวโจนส์ ตอบรับข่าว.....

รอบของนักซิ่ง By: นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ ถือว่า เป็นรอบของนักซิ่ง นักเก็งกำไร หุ้นขนาดกลางและเล็ก เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้