Today’s NEWS FEED

News Feed

AEONTS แจงกำไรQ1/63 (สิ้นสุด 31 พ.ค.63) หด 52% เหตุ รับผลกระทบโควิด-19- TFRS 9 ฉุด

204

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7 กรกฎาคม 2563)-----บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานรวม 607 ล้านบาท ลดลง 664 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 จากปีก่อน และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 530 ล้านบาท ลดลง 456 ล้าน บาท หรือร้อยละ 46 จากปีก่อน โดยคิดเป็น 2.12 บาทต่อหุ้น โดยกําไรสุทธิที่ลดลงเป็นผลจากผลกระทบจากการปิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การปิดห้างสรรพสินค้าและระงับการเดินทางช่วงตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เพื่อลด ความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมในการใช้จ่ายผ่านบัตรลดลง อีกทั้งเป็นผลจากการตั้งสํารองที่ เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและต้นทุนทางการ เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานรายงานทาง การเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งมีผลต่อการ จัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การรับรู้ผลขาดทุนจากการต้อยต่าของ สินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) โดย ไม่ได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินย้อนหลัง (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7) การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางการเงินที่สําคัญในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 มีดังนี้ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นไปตามโมเดลการตั้ง สํารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น (Expected Credit Loss, ECL) ตลอดอายุ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ประกอบกับภาวะ เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้กําหนดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ จํานวน 11,775 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทเลือกที่จะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้ TFRS 9 และ TFRS 16 เป็นรายการปรับปรุงกําไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่บันทึกเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวมโดยรับรู้เข้ากําไรสะสมโดยตรงสุทธิจากผลกระทบภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและส่งผลให้กําไรสะสมลตลงจํานวน 6,788 ล้านบาท

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ITEL ลั่น H2/63 สุดแกร่ง ทั้งปีรายได้เข้าเป้า 2.4 พันลบ. / AGE เดินเกมรุกธุรกิจถ่านหิน-โลจิสติกส์ขนส่งเต็มสูบ

ITEL โชว์ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก มีรายได้รวม 932.06 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 97.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.93 % ...

เป็นใจ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก สดใส บรรยากาศล้วนเป็นใจ ด้วยแรงหนุนจากดาวโจนส์ ตอบรับข่าว.....

รอบของนักซิ่ง By: นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ ถือว่า เป็นรอบของนักซิ่ง นักเก็งกำไร หุ้นขนาดกลางและเล็ก เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้