Today’s NEWS FEED

News Feed

BWG ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 319 ล้านหุ้น ให้นลท. 5 ราย ราคา 0.51 บ./หุ้น

294

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(6 กรกฎาคม 2563)------บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) BWG เปิเปิดเผยว่า ตามที่ประชุมได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี6/2563 เมื่อวันที่3 กรกฎาคม2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)ให้แก่(1) นายสิปปกรขาวสอาด จำนวน 125,000,000 หุ้น (2) นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา จำนวน 70,000,000 หุ้น (3) นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น (4) นายพรอนันต์ ทังเกษมวัฒนา จำนวน 50,000,000 หุ้น และ (5) แพทย์หญิงพัชรี มาบุญญานนท์ จำนวน 24,000,000 หุ้น ในราคา 0.51 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ต้ังแต่วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม2563 หักด้วยส่วนลดร้อยละ 3.52 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และให้ใช้สิทธิภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันท่ีคณะกรรมการมีมติดังกล่าว

 

ท้ังนี้การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด ทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ข้างต้นจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด(มหาชน) (“ETC”) ท่ีเสนอขาย ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี2563 เมื่อวันท่ี22 พฤษภาคม2563ท่ีได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิามทุนของ บริษัทฯแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน319,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือ คณะบุคคลในวงจำกัด ทั้งจำนวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ โดยบุคคล ในวงจำกัดท่ีได้รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน .. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน .. 2546 และราคาที่เสนอขาย

ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ... ตามท่ีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดที่ใช้ในการ กำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน

 

 

ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขายและวันเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมท้ังการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการนาหุ้น สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : เจาะ PTTGC ทำไมกำไร Q2/63 วูบ 24%

PTTGC ประกาศไตรมาส 2/63 มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและการกลับรายการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ....

แบนTikTok-WeChat By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงชะลอลงทุน ขอรอดูงบบจ.ไตรมาส2/63 รอดูสถานการณ์ การเมือง.....

งบกำไรวูบๆ By: นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เทศกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส2/63และครึ่งปีแรก ของบจ. ทยอย...คึกคัก

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้