Today’s NEWS FEED

News Feed

URBNPF เผย “เออร์บานา เอสเตท” ขอผ่อนชำระค่าเช่าช่วงออกไปก่อน หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

450

 

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(6 กรกฎาคม 2563)——- ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) (“กองทุนรวม”) ได้รับแจ้งจากบริษัทเออร์บานา เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้เช่าช่วง (“ผู้เช่าช่วง”) ของกองทุนรวมว่าเนื่องจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกทาให้รัฐบาลได้ออก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติให้หน่วยงานปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นประกาศห้ามอากาศยานทาการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมี นัยสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงอย่าง มากซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าช่วงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ผู้เช่าช่วงขาดสภาพคล่อง ทางการเงินและกระแสเงินสดจึงไม่สามารถชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าเช่าช่วงตั้งแต่งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่กองทุนรวมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

เหตุการณ์ที่ผู้เช่าช่วงไม่สามารถชำระค่าเช่าช่วงดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุให้กองทุนรวมขาดรายได้ อันจะมีผลกระทบต่อการ จ่ายประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการดพเนินงานที่ต้องสำรองสำหรับค่า เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าที่ได้เข้าทำกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งถึงแม้สำนักงาน ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะเลื่อนกาหนดเวลาชำระค่าเช่าสาหรับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมให้แก่กองทุนรวมก็ตาม แต่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก และเป็น สถานการณ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวบริษัทจัดการจึงได้ร่วมหารือกับผู้เช่าช่วงเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีการดาเนินการโดยสรุปดังนี้

 

1. เนื่องด้วยผู้เช่าช่วงได้เสนอขอผ่อนผันการชำระหนี้ที่ยังคงค้างชำระดังกล่าวโดยตกลงแบ่งชำระ () ค่าเช่าช่วงงวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ค้างชำระพร้อมทั้งค่าปรับอันเนื่องมาจากการชำระล่าช้า และ () ค่าภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างปี 2563 ซึ่งกองทุนรวมได้ทดรองจ่ายใหแ้ ล้วพร้อมทั้งค่าชดเชยในการทดรองจ่ายเงินดังกล่าว (“หนี้ค่าเช่าช่วงเดือน .. และค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”) เป็น 4 งวด บริษัทจัดการจึงพิจารณารับข้อเสนอการผ่อนชาระหนี้ดังกล่าว เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าช่วง สิทธิและ ผลประโยชน์อื่นที่กองทุนรวมจะได้รับตามสัญญาเช่าช่วง

 

2. สำหรับหนี้ค่าเช่าช่วงที่ผู้เช่าช่วงค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ผู้เช่าช่วงได้เสนอของดเว้นการชำระค่า เช่าช่วงคงที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายลง ซึ่งบริษัท จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางในอุตสาหกรรมโดยมาก ผู้เช่าช่วงจะขอชะลอการชาระหนี้ค่าเช่าออกไป และ/หรือ ทยอยแบ่งจ่ายค่า เช่าเป็นงวด และจะต้องขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจึงจะสามารถดาเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย บริษัท จัดการได้ขอให้ผู้เช่าช่วงรีบนำเสนอแผนการผ่อนชำระะค่าเช่าช่วงที่มีความเป็นไปได้โดยเร็ว เพื่อบริษัทจัดการและกองทุนรวมจะได้รีบ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

 

โดยบริษัทจัดการจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อการดำเนินการต่าง ที่เหมาะสมและหากมีความ คืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นนัยสาคัญ บริษัทจัดการจะรายงานให้ท่านทราบต่อไป

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: IMH เตรียมฉีด“ซิโนฟาร์ม” 25 มิ.ย.นี้

IMH ประกาศตอกย้ำการเป็นผู้นำในการตรวจโควิด-19 แบบครบวงจร เสิร์ฟข่าวดีส่งท้าย Q2/64....

ได้เวลาเลือก... By : แม่มดน้อย

ได้เวลาตัดสินใจ เลือกเก็บ เลือกช้อนหุ้น พื้นฐานดี ไตรมาส2กำไรปัง ขณะที่ตลาดก็ได้สะท้อนรับข่าว เฟด อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็ว...

มองโลกสวย By : เจ๊มดแดง

วันนี้ วันศุกร์ เจ๊มดแดง อยากให้นักลงทุน มองโลกสวย มองมุมบวกเข้าไว้ ภาพใหญ่ของตลาดหุ้น อาจกังวล...............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้