Today’s NEWS FEED

News Feed

SFP ตั้ง "ชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร" ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีผล 3 ก.ค. 63

348

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด(3 กรกฎาคม 2563)----บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) หรือ SFP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่7/2563 เมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2563ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากรเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทแทนนายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท 11คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกําหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ
11. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์โฆวิไลกูล นายอนันต์ดาโลดม นายชัยจรุงธนาภิบาลและพลตํารวจเอกกฤษณะผลอนันต์

 

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

รับงบ รับหุ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม ชั่วโมงนี้ งบมา กำไร/ขาดทุน ไตรมาส2ปีนี้-ครึ่งปีแรก ก็รับรู้ รับงบ รับทราบ ราคาหุ้นตอบสนองไปแล้ว จากนี้ไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้