Today’s NEWS FEED

News Feed

SFP ตั้ง "ชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร" ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีผล 3 ก.ค. 63

692

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด(3 กรกฎาคม 2563)----บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) หรือ SFP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่7/2563 เมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2563ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากรเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทแทนนายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท 11คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกําหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
9. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ
11. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์โฆวิไลกูล นายอนันต์ดาโลดม นายชัยจรุงธนาภิบาลและพลตํารวจเอกกฤษณะผลอนันต์

 

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: SECURE เคาะไอพีโอ 16 บ./หุ้น ฤกษ์ดีเข้าเทรด 1 ก.ค.นี้

บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) เคาะขายไอพีโอหุ้นละ 16 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 23-25 มิ.ย.นี้ .....

ซื้อตัวเขียว By : แม่มดน้อย

ในความมืด มีแสงสว่าง ในสีแดง ก็มีสีเขียว สำหรับนักเก็งกำไรแล้ว มักเอาตัวรอด การเล่นการเทรด มักซื้อตัวเขียว....

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้