Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 29 มิ.ย.63

329

ข้อมูลประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2563 500,000 1.50 ซื้อ Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย วิทยา อินาลา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิมพ์ใจ อินาลา ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/06/2563 1,601,100 2.18 ขาย Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย กันพล นกจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 200,000 2.39 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย ธนายุส โฆสิตสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2563 3,200,000 3.32 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 24/06/2563 40,000 8.50 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 25/06/2563 10,000 8.40 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 26/06/2563 25,000 8.30 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 26/06/2563 50,000 8.30 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 25/06/2563 3,700 12.90 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 26/06/2563 5,000 12.80 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2563 10,000 2.36 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2563 90,000 9.69 ขาย Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/06/2563 10,000 10.30 ขาย Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 29/06/2563 100,000 12.80 ขาย Link
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL) นางสาว อินทิรา อินทุรัตนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2563 79,000 - รับโอน Link
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PMTA) นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 650,000 8.50 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 19,100 4.42 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 25/06/2563 800 20.90 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 25/06/2563 800 20.90 ซื้อ Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย อภิรักษ์ วานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 220,000 4.26 ซื้อ Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 100 20.00 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 40,400 4.85 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 19,600 4.90 ซื้อ Link
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LOXLEY) นาย สุรช ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2563 379,300 1.43 ซื้อ Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 20,000 2.30 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 300,000 16.00 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2563 50,000 16.10 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 40,000 13.40 ซื้อ Link
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) นาย พิเชษฐ กนกศิริมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 50,000 2.76 ซื้อ Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2563 50,000 14.90 ซื้อ Link

 
ปรับปรุงล่าสุด 28 มิถุนายน 2563
 
 
 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้