Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 26 มิ.ย.63

177

 

 

ข้อมูลประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 10,100 2.06 ซื้อ Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 100,000 2.07 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย กันพล นกจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2563 50,000 2.46 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/06/2563 93,200 2.52 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2563 48,600 2.44 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 101,400 2.36 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย ภิมุข สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 50,000 2.40 ซื้อ Link
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 1,000 12.20 ซื้อ Link
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) นาย พิมล ศรีวิกรม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 304,800 1.18 ซื้อ Link
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 14,000 3.42 ซื้อ Link
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL) นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/06/2563 76,100 3.67 ขาย Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 23/06/2563 5,308,533 - รับโอน Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/06/2563 5,308,533 - รับโอน Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 20,000 0.83 ขาย Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 20,000 0.89 ขาย Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 30,000 0.90 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 500,000 1.60 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/06/2563 5,000 20.90 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 10,000 20.50 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2563 14,800 21.30 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 45,100 21.00 ขาย Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย อภิรักษ์ วานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 100,000 4.26 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 45,000 10.60 ซื้อ Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 200 20.00 ซื้อ Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 2,821,747 25.85 ขาย Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 10,000 2.34 ซื้อ Link
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG) นาย ธนัช จุวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 52,900 7.20 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2563 100,000 14.60 ขาย Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 300,000 13.80 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 140,000 13.57 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 150,000 3.56 ซื้อ Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สมพล ตรีภพนารถ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 40,000 13.45 ซื้อ Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาง ดวงนภา วรญาณโกศล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล) หุ้นสามัญ 24/06/2563 50,200 2.80 ขาย Link
เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPVI) นาง ดวงนภา วรญาณโกศล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล) หุ้นสามัญ 24/06/2563 100,000 2.90 ซื้อ Link
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/06/2563 2,500,000 - รับโอน Link
 
 
 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้