Today’s NEWS FEED

News Feed

PRINC ปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนกิจการ“โรงแรมแมริออท”ให้ บ.ย่อย เพื่อมุ่งขยายธุรกิจโรงพยาบาล-เพิ่มทุนแบบGeneral Mandate 346.23 ล้านหุ้น ขายPP

258

 


สำนักข่าวหุ้นไซด์(27 มิถุนายน 2563)— บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) PRINC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563มีมติอนุมัติ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (อันเป็นธุรกรรมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563 ได้เคยมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว)โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเนื่องด้วยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขาย (อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการถือครองที่ดิน(Carrying Cost) ตามระยะเวลาในการถือครองที่ดินที่นานขึ้นซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาซื้อขาย) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าและขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ (อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายข้างต้นและการเปลี่ยนงบการเงินที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น)และการเปลี่ยนรูปแบบและราคาในการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินหนึ่งแปลงที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ดังนี้

 

การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (จากเดิมในราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 414,937,379.48 บาท


(ก) ที่ดินเปล่าจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 49-3-93ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมีVB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท (จากเดิมในราคาไม่เกิน 86,796,765.75 บาท)

 

(ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอันมีVB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท(จากเดิมในราคาไม่เกิน 31,912,687.51 บาท)


(ค) ที่ดินจ านวน 1แปลง เนื้อที่ดินรวม 30-0-03ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อันมีบริษัทV33 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33 ที่ VBถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแลว้ท้งัหมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 6 บาท (จากเดิมที่เป็นการจำหน่ายที่ดินโดยตรง)โดยจำหน่ายในราคารวมท้งัสิ้นไม่เกิน 176,955,771.44 บาท (จากเดิมในราคารวมท้ังสิ้นไม่เกิน 159,603,328.43 บาท) หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท


ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้น V33แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้V33 ช าระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้นดังกล่าวโดย ณ วันที่31 มีนาคม 2563 ภาะผูกพันดงักล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,500 บาท และ

 

(ง) ที่ดินเปล่าจำนวน 1แปลงเนื้อที่ดินรวม 5-3-35.2ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอันมีบริษัท อุดร บิสสิเนสดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ท้ังหมดจำนวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแลว้ท้งัหมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทแทนการจำหน่ายที่ดินโดยตรงโดยจำหน่ายในราคารวมท้งัสิ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท (จากเดิมในราคารวมท้ังสิ้นไม่เกิน 136,624,597.79 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.59106 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้นUBD แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ UBD ช าระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้นของUBD ให้แก่บริษทั ฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมท้ังสิ้น301,952.06 บาท

 

ทั้งนี้การจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัท ฯ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8กันยายน 2559(“สัญญาซื้อขายหุ้น VB”) และตามข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งตามข้อกำหนดของสัญญาซ้ือขายหุ้น VB น้ัน หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินข้างต้น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายคืนที่ดินดังกล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมดให้แก่คุณสาธิตาตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้สัญญา ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา3 ปี ดังกล่าวได้ครบกำหนดลงแล้ว และคู่สัญญาได้ตกลงขยายระยะเวลาใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ (พร้อมทั้งขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัท ฯ ได้ออกให้แก่คุณสาธิตาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB)ออกไป จนถึงวันที่31ธันวาคม 2563โดยในการนี้คุณสาธิตาตกลงจะชำระราคาซื้อขายให้แก่VB ทั้งจำนวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กบัคุณสาธิตา ด้วย


(ก) วิธีการสลักหลงัและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่คุณสาธิตาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน”) มูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินรวมทั้งสิ้น 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปีให้แก่VB อันมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่VB แทนการชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ตอ้งใช้เงินสดในการชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่คุณสาธิตาและสามารถนำเงินสดส่วนนั้น ไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป


และ(ข) การชำระเป็นเงินสดในจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท ทั้งนี้หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้ใช้สิทธิขายที่ดินคืนให้แก่คุณสาธิตาภายในเดือนธันวาคม 2563 บริษัท ฯ จะมีหน้าที่ต้องชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจะครบกำหนดใช้เงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปีให้แก่คุณสาธิตา ตามเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงินและสัญญาซื้อขายหุ้น VB โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการขายคืนที่ดินและการชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินข้างต้นได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น VB โดยที่ประชุมวิสามัญผถู้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2559แล้ว

 


ในการนี้บริษทั ฯ ได้พิจารณาแลว้เห็นว่า การจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่คุณสาธิตาในราคาซื้อขายจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในคร้ังนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยในเบื้องต้น คาดว่าหากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนุมัตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าทำรายการในคร้ังนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

 

บริษัทฯ จะนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ซื้อขายในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้เนื่องดว้ยการชำระราคาซ้ือขายในคร้ังนี้คุณสาธิตาจะชำระราคาซื้อขายส่วนหนึ่งด้วยวิธีการสลักหลังและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงิน อันมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับชระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แทนการชำระราคาซ้ือขายดว้ยเงินสด การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท ฯ มิตอ้งใช้เงินสดของบริษัท ในการชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดงักล่าวให้แก่คุณสาธิตาและสามารถนำเงินสดส่วนนั้นไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป

 

ขณะที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial BusinessTransfer: PBT) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้


1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลัก บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial BusinessTransfer: PBT) ซึ่งได้แก่ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทรวิสต้า– กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว(“บริษัทย่อย”)โดยบริษัท วีบริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้งจำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ


โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) หรือราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT อย่างไรก็ดี มูลค่าของกิจการที่โอนนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการโอนกิจการดังกล่าวในการนี้เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด จะจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน

บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แลว้เสร็จได้ภายในปี 2563 ทั้งนี้ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปโดยจะมุ่งเนนการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ อันได้แก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสำนักงานให้เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ


ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออทให้กับบริษทัย่อยในครั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัท ฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการโดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ


คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออท ให้กับบริษัทย่อยในครั้งนี้เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานรวมท้งัเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว


นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ

ทั้งนี้บริษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย(ก) เสนอขายให้แก่ผลู้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ แบบมอบอำนาจทั่ว ไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้า หนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

วัตุประสงค์ของการเพิ่มทุน เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทำ M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergiesให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

 

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2563เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ช้ัน 5 อาคารเชียร์(Cheer Tower) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บิ๊ก ACG ลั่น H2/63 ลุยงานเต็มพิกัด มั่นใจยอดขายฟื้น

"ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" แม่ทัพใหญ่แห่ง ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า มั่นใจยอดขายรถในครึ่งปีหลังฟื้นตัว...

ยุคทองไอพีโอมาแล้ว By:แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย ยืนทรงตัวได้ ห้วง บริษัทจดทะเบียน ทยอยประกาศงบไตรมาส2ปีนี้ออก นับเป็นสัญญาณ...

ไม่ลง..ไม่ขึ้น.... By: เจ๊มดแดง

SETไม่ลงแรง ไม่ขึ้นแรง....ขี่ม้าเลียบค่าย ชมนก ชมท้องทุ่ง ปล่อยจิตใจให้สบาย เพราะเครียด โควิด-19............

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้