Today’s NEWS FEED

News Feed

NMG แจงปี 62 มีกำไร 20.38 ลบ. หลังรับรู้ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาต-มีกำไรขายเงินลงทุนในบ.ร่วม

176


สำนักข่าวหุ้นไซด์(26 มิถุนายน 2563)— บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)NMG เปิดเผยว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 20.38 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมการรับรู้ ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์จำนวน 331.35 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 180.36 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 43.63 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนจำนวน 447.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561ซึ่งมีผลกำไรจ านวน 215.20 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,184.53 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนในปี 2561จำนวน 969.33 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนลดลงร้อยละ 54 บริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับปี2562 ลดลงร้อยละ 13เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้รายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 24และรายได้ค่าโฆษณาลดลง ร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 93


2. ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพิ่มขึ้นจำนวน 331.35 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(“คสช.”) ออกคำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาต ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็ นหนังสือยื่นต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย

บริษัทย่อยได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่สำนักงาน กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบการคืนช่องดังกล่าว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562โดยสำนักงาน กสทช.มีมติให้ยุติการออกอากาศในวันที่15 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้บันทึกส่วนต่างของเงินค่าชดเชยที่ได้รับสุทธิจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ จำนวนเงิน 331.35ล้านบาท ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาต เมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2562 โดยได้อนุมัติการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อยจำนวน 890.83 ล้านบาท โดยหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชำระงวดที่ 4 จ านวน 215.07 ล้ านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนั้นคงเหลือค่าชดเชยสุทธิที่บริษัทย่อยจะได้รับเป็ นจำนวน 675.76 ล้านบาท


สรุปผลการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จำนวน 20.38 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมการรับรู้ ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์จำนวน 331.35 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน180.36 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญจำนวน 43.63 ล้านบาทกลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนจำนวน 447.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561ซึ่งมีผลกำไรจำนวน215.20 ล้านบาท หากไม่รวมการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน1,184.53 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนในปี 2561 จำนวน 969.33 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้