Today’s NEWS FEED

News Feed

TEAMโอนสิทธิรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าให้บ.ย่อย มูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

282


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 22 มิถุนายน 2563 ) -------นางสุรัตน์ เพชรมุณี เลขานุการบริษัท บริษัท ทีมพรีซิชัน จํากัด (มหาชน) TEAM เปิดเผยว่า เนื่องด้วย Team Precision America LLC ลูกหนี้การค้าของบริษัทในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาทางธุรกิจเนื่องจากการดําเนินงานและลูกค้ารายใหญ่ได้ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต ทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินและกระแส
เงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียน ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการและธุรกิจเพื่อฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้มีการติดตามลูกหนี้รายนี้ให้ชําระหนี้คงค้างมาระยะหนึ่งและประเมินวาจะไม่สามารถชําระได้เต็มจํานวน จึงได้เข้าสู่ข้อตกลงประนอมหนี้ด้วยการลดหนี้ให้บางส่วนเพื่อให้บริษัทอยูในสถานะเจ้าหนี้มีประกน และเพื่อให้สะดวกต่อการติดตามหนี้จึงให้บริษัทยอยที่บริษัทถือหุ้น ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับชําระหนี้แทนด้วยการโอนสิทธิการรับชําระหนี้ทั้งหมดให้ด้วยมูลค่าตามข้อตกลงจากการประนอมหนี้

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที้ 5/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้โอนสิทธิการรับชําระเงินในลูกหนี้การค้าระหวางบริษัทกับ Team Precision America LLC ทั้้งหมดจํานวน 5.5ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 170.50 ล้านบาทให้กบบริษัทย่อย TPA Holding LLC ใน มูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 108.50 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน ( Secure Creditor) ซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้'อันดับแรก

 

อนึ่ง การโอนลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากบร้อยละ 11.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินระหวางกาลรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่ านการ สอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มองร้ายก็ร้าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองตลาดหุ้นไทย สู่ยุคเปราะบาง มองร้ายก็ร้ายสุดๆ ไตรมาส4ปีนี้ อาจเห็นSET ดำดิ่ง ลงลึกกว่าคาด ก็เป็นไปได้

หวาดระแวง By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

หวาดระแวง‼️ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงซึมลงเรื่อย ๆ หวาดระแวงปัจจัยลบจากทั้งในและต่างประเทศต่างพรั่งพรูเข้ามากดดันดัชนี

ดันSET By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดทั่วโลก ปรับตัวลง แต่ตลาดหุ้นไทย ถือว่า แข็งแรง ด้วยมีหุ้นตัวใหญ่อย่างDELTA KCE

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้