Today’s NEWS FEED

News Feed

AQ รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและคดีอื่น

413

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(9 มิถุนายน 2563)--นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง กรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) AQ เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งตามหนังสือที่ ตล.013/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รายงานว่าวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้มีการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ประกัน ในราคา 8,914.07 ล้านบาททรัพย์ที่ขายทอดตลาดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งออกได้ดังนี้


1. กลุ่มที่1คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.55/2558 โดยการยึดทรัพย์การขายทอดตลาดที่ดินของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำนวน1,768ไร่ ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดมูลค่า 4,019.62 ล้านบาท ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำ จำนวน 201 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ซื้อได้ชำระเงินจำนวน 3,818.62 ล้านบาท
1.1. ในวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (โจทก์) ฟ้องธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร)ที่ 1 กับพวกรวม 13 ตน (จำเลย) เป็นคดีแพ่งขอให้ธนาคารแก้ไขงบการเงินไตรมาส1ปี2562โดยให้นำเงินจำนวน 3,898.71 ล้านบาท (มีเงินมัดจำจำนวน 201 ล้านบาท และเงินที่ขายทอดตลาดที่ดินจำนวน3,818.62 ล้านบาทหักเงินค่าธรรมเนียมขายทอดตลาดจำนวน 120.91 ล้านบาท)บันทึกเป็นเงินชำระค่าความเสียหายในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่ 3/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม.55/2558 หากจำเลยไม่แก้ไขงบการเงินไตรมาส1ปี 2562จำเลยจะต้องชำระค่าความเสียหายจำนวน 3,818.65 ล้านบาท นัดชี้สองสถานในวันที่ 27 เมษายน 2563
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ศาลยกเลิกนัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563


1.2. ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีหมายบังคับคดีไปยังสำนักงานบังคับคดีแพ่งแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องแก่ธนาคารสี่แห่งในบัญชีเงินฝากของบริษัท จำนวน 9 บัญชีเป็นเงินรวม 69.40 ล้านบาทและในวันที่15 ตุลาคม 2562 ธนาคารบางแห่งได้ส่งเงินอายัดในบัญชีดังกล่าวจำนวน 2.14 ล้านบาท ให้แก่กรมบังคับคดี (ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินฝากจำนวน 4.25 ล้านบาท ธนาคารได้อายัดจำนวน 2.14ล้านส่วนที่เหลือ2.11 ล้านบาทติดภาระค้ำประกัน)

 

2. กลุ่มที่ 2 คดีแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 คดีสาขาดำที่ ถ.59/2561 บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน) โจกท์ ฟ้อง บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค (โกลเด้นฯ) จำเลยเรื่องเงินมัดจำที่ดิน เนื้อที่ดินคดีนี้ที่ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดจำนวน 659-3-60 ไร่กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของบริษัทโกลเด้นฯ ผู้ซื้อประมูลซื้อราคา 1,261.02 ล้านบาท วางเงินมัดจำจำนวน 65ล้านบาท คงเหลือต้องชำระจำนวน 1,196.02 ล้านบาท ผู้ร้องคือ บริษัท เคแอนด์วี เอส อาร์ เอส จำกัดถือหุ้นโดย โกลเด้นฯ 99.97% ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ศาลพิพากษาว่าผู้ร้องเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเด้นฯผู้ร้องจึงมิได้มีฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคดีอีกทั้งการยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดในคดีนี้เกี่ยวพันหรือกระทบต่อผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีล้มละลายกลางซึ่งผู้ร้องอ้างว่าทำให้ผู้ร้องไม่สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ครบถ้วน และได้รับความเสียหายจึงถือว่าเป็นการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อผู้ร้องถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
อำนาจในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ร้องเป็นอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้ ผลของคดีศาลยกคำร้อง

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 บริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส จำกัด(ผู้ร้อง) ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่ง บัดนี้บริษัท โกลเด้นท์ เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (จำเลยที่
1) ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563ศาลอุทธรณ์ได้ยืนตามศาลชั้นต้น3. กลุ่มที่ 3 คดีศาลล้มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ ล.1249/2555 ทรัพย์ขายทอดตลาดจากคดีนี้ จำนวน1,868-3-97.72 ไร่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของบริษัท เคแอนด์วี เอส อาร์ เอส จำกัด ผู้ซื้อประมูลซื้อราคา3,633.43 ล้านบาท วางเงินมัดจำ จำนวน 182.50 ล้านบาท คงเหลือต้องชำระจำนวน 3,450.93 ล้านบาท ภายในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เคแอนด์วี ฯ ร้องคัดค้าน ทำให้ผู้ซื้อยื่นเรื่องต่อศาลคัดค้านคำร้องของบริษัท
เคแอนด์วี ฯ โดยอยู่ระหว่างคำคัดค้าน 3 คดี โดยแบ่งออกได้ดังนี้

3.1 คดีหมายเลขดำที่ สล.365/2561 เรื่องกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้กันโฉนดเลขที่610 เนื้อที่ 18 ไร่ 83 ตารางวา ออกจากการขายทอดตลาดซึ่งมีส่วนของนางสาวเจริญ อยู่คงธรรมในอัตราส่วน 800.66 ส่วนและดำเนินการขายทอดตลาดโดยคดีนี้ผู้ร้องได้มายื่นขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดฟังคำสั่งในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผลของคดีศาลยกคำร้อง


3.2 ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ สล.388/2561 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่านำทรัพย์ของผู้ร้องไปขายรวมกับที่ดินของบริษัท โกลเด้นฯ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการที่ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเข้าสู้ราคาทั้ง 3คดีและเสนอราคาไปพร้อมกันทั้ง 3 คดี จึงขอให้งดการขาดทอดตลาดไว้ชั่วคราว ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัท เค แอน์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จำกัด (ผู้ร้อง)ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเมื่อวันที่ 3กันยายน 2562 ไม่รับคำอุทธรณ์คดีเป็นอันยุติ


3.3 คดีหมายเลขดำที่ สล.438/2561 เรื่องการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินของลูกหนี้ที่ 2 (บริษัท เคแอนด์วีเอส อาร์ เอส การ์เด้น โฮม จำกัด)โดยคดีนี้ผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้งดบังคับคดีไว้ชั่วคราว ศาลได้สืบพยานแล้วนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ขณะนี้ผู้ซื้อที่ดินหลักประกันได้ยื่นเรื่องต่อศาลจะจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อคดีเสร็จสิ้นโดยมีจำนวนเงินที่ต้องชำระคงเหลือ 4,646.95 ล้านบาท

คดีเกี่ยวกับสัญญาจัดการทรัพย์สิน
1 คดีของศาลแพ่งคดีดำที่ พ.240/2561 ระหว่างบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี้โจกท์ฟ้องบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ที่ 1 กับ พวก 3 คน เพื่อขอให้ยกเลิกสัญญาจัดการทรัพย์สิน
อ้างว่าจำเลยทั้งสามเป็นฝ่ายผิดสัญญาซึ่งประเด็นดังกล่าวจำเลยทั้งสามได้ต่อสู้ว่าสัญญามีเงื่อนไขดังกล่าวชัดเจนในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย บริษัท เอคิวฯ ก็ได้ดำเนินการตามหน้าที่
ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

2 คดีบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ฟ้อง บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด และ บริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(จำเลยร่วม) เป็นคดีแพ่งเรียกเงินที่บริษัท เอคิวฯได้สำรองจ่ายตามสัญญาจัดการทรัพย์สินเป็นทุนทรัพย์ 75 ล้านบาท โดยศาลได้นัดสืบพยานโจทย์วันที่ 26-27พฤษภาคม 2563 และสืบพยานจำเลยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และสืบพยานผู้ร้องสอดวันที่ 29 พฤษภาคม 2563และฟังคำพิพากษาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563คดีอื่น ๆ

1 คดีของศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ มย.2562 ระหว่างบริษัท วิทูร ธนาการ จำกัด โจทก์ กับนายเจษฎายินดี ที่ 1 กับ นางสาวพิจิตรา ยินดี กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงิน (ตามสัญญาจัดการทรัพย์สินฯ และแบ่งผลประโยชน์) คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม ดังนี้
1.1 จำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์จำนวน 32,863,561.64 บาท
1.2 จำเลยทั้งสองตกลงที่จะโอนที่ดินซึ่งเป็นโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.ก) จำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ โดยจำเลยทั้งสองรับว่าที่ดินทั้งหมดนั้นไม่ได้ติดภาระผูกพันใด ๆ หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประการใด ดังนี้
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 2788 เลขที่ดิน 196 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 2789 เลขที่ดิน 197 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 2254 เลขที่ดิน 169 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 2192 เลขที่ดิน 186 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 3621 เลขที่ดิน 236 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 8 ไร่ 32 ตารางวา
- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 3622 เลขที่ดิน 237 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ทั้งนี้จะดำเนินการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1.3 ตามคำฟ้องในคดีนี้
จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินโดยจดทะเบียนจำนองโฉนดเลขที่17056,17078 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่2185 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาและโฉนดที่ดินเลขที่ 169326 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี(พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ ไว้กับโจทก์ ปัจจุบันได้เลยเวลาส่งมอบ บริษัทฯให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์และพนักงานที่ดินเพื่อนำยึด
2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท วิลล่า นครินทร์ จำกัดและในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ระบุการคำนวณผลตอบแทนโดยคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณวันสิ้นสุดโครงการ โดยไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2560โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการหนี้สินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะนั้นจำนวน 46.17 ล้านบาท ณวันที่ครบกำหนดบริษัทฯได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท วิลล่า นครินทร์ จำกัด
ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท วิลล่า นครินทร์ จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุนไม่เป็นไปตามแผน

บริษัทฯจะขอยกเลิกเรื่องผลตอบแทนแต่ผู้ถือหุ้นขอให้โครงการแล้วเสร็จจะต้องมีการตกลงอีกครั้ง (โครงการเอคิว อาร์เบอร์ สวนหลวง ร. 9-พัฒนาการ ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 83.92ขณะนี้โครงการมีสินค้าอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 49 แปลง เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 24 แปลง )


3 คดีหมายเลขดำที่ 21/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 4007/2552 วันที่ 25 เมษายน 2551 บมจ.กฤษดามหานคร (ชื่อในขณะฟ้อง) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด(โกลเด้นฯ) จำเลยฐานความผิดสัญญาเรียกเงินคืนจำนวน 654 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย วันที่ 31 กรกฎาคม 2552ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ โกลเด้นฯ คืนเงินต้นจำนวน 654 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับจากวันฟ้อง บมจ.เอคิวฯได้ทำหนังสือขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการนำยึดโฉนดที่ดิน 24 โฉนดตามคำพิพากษา
ที่ดินดังกล่าวได้ขายทอดตลาดแล้ว ภายลังการชำระหนี้ให้ธนาคารกรุงไทยฯ เรียบร้อยแล้วมีเงินคงเหลือจึงจะเฉลี่ยหนี้เพื่อชำระเงินมัดจำคดีแพ่งระหว่างบจก.โกลเด้นฯและธนาคารกรุงไทย


1. คดีแพ่งที่ศาลแพ่งระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เป็นโจทก์ กับ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ที่ 1 กับพวก 4 คน คดีหมายเลขดำที่ ธ.268/2549 คดีหมายเลขแดงที่ธ.2687/2550 โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้โกลเด้นฯชำระ 8,409.60 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน 8,368.73 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2547เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จำเลยที่ 1 (บ.โกลเด้นฯ) ได้ยื่นฎีกาแล้วขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีเป็นอันยุติ

 

 

 

 

 

แม่มดน้อย

บทความล่าสุด

HotNews : COM7 ตั้งธงปี 64 กำไร NewHigh รับอานิสงค์ 5G

COM7 มั่นใจรายได้ปี 63 โตตามเป้า 10% หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน ลุ้นยอดขาย Q4/63 ทำ NewHigh ..

ตามสไตล์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยคว้าไม้กวาดคู่ใจ พร้อมหมวกวิเศษ ออกโบยบินสำรวจตลาดหุ้นไทยวันศุกร์เกือบสิ้นสิ้นเดือน SET แกว่งตัวกรอบแคบๆ

แรงขาย แรงสู้ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นตลาดหุ้นสตรอง แข็งแกร่ง ราคาหุ้นบิ๊กแคปขยับ แถว 2 เริ่มมา หุ้นเก็งกำไร เริ่มมีให้เห็นกันแ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้