Today’s NEWS FEED

News Feed

ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ของ PTTEP ที่ BBB+

128

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (4 มิถุนายน 2563)------ฟิทช์ เรทติ้งส์ประกาศจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (อันดับเครดิตที่ระดับสากลระยะยาวที่ ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘BBB+’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Global Medium-term Note Program) ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกและถือหุ้นทั้งหมดโดย ปตท.สผ.

 

โครงการ Global Medium-term Note Program และหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ ปตท.สผ.     เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ

 

อันดับเครดิตของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งมีอันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินงาน และด้านกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัททั้งสอง   โดยอันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ของ ปตท.สผ. ยังคงอยู่ที่ระดับ ‘bbb’ จากฐานะทางการเงินและสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ถูกจัดอันดับเครดิตที่ ‘BBB’

 

ปตท.สผ. ยังคงมีความสามารถในการเพิ่มหนี้สินโดยไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตโดยลำพังในระดับสูง โดยบริษัทฯ ยังคงมีอัตราส่วนหนี้สินที่สอดคล้องกับอันดับเครดิต แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่แย่ลงของฟิทช์ที่ราคาน้ำมันและปริมาณการขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีหนี้สินสุทธิใกล้เคียงศูนย์ ราคาขายที่มีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ ต้นทุนการผลิตปิโตรเลียมที่ต่ำ และความต้องการในประเทศที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ   ดังนั้นความเสี่ยงในการปรับลดอันดับเครดิตโดยลำพังของ ปตท.สผ. จึงอยู่ในระดับต่ำ และฟิทช์อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มอันดับเครดิตโดยลำพัง ในกรณีที่บริษัทฯ มีสถานะของปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ดีขึ้นอีก

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัทแม่: ฟิทช์พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท.อยู่ในระดับแข็งแกร่ง ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Parent and Subsidiary Rating Linkage Criteria) โดยสะท้อนถึงการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างสองบริษัท ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.       ปตท.สผ. ขายผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดให้แก่ ปตท. และสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จาก ปตท.สผ. คิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุ่ม ปตท. ในปี 2562

 

การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนบทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย และช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ       ปตท. มีตัวแทนในคณะกรรมการของ ปตท.สผ. และเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงบางส่วนของบริษัท นอกจากนี้ ปตท. ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ปตท.สผ. ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่

 

ความผันผวนของราคาขายที่ต่ำกว่า: ราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. มีการปรับทุกๆ 3 ถึง 12 เดือน โดยสัญญาซื้อขายได้มีการอ้างอิงกับดัชนีน้ำมันดิบเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 6 ถึง 24 เดือนย้อนหลัง      ดังนั้นฟิทช์คาดว่า ราคาขายก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ จะลดลงประมาณร้อยละ 14 ไปอยู่ที่ระดับประมาณ 6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู (mmbtu) ในปี 2563 (ในปี 2562 ราคาอยู่ที่ 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู) เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ที่คาดว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 46

 

ฟิทช์คาดว่า ราคาก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่า 5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู ในปี 2564 ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามประมาณการราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นของฟิทช์    นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการป้องกันความเสี่ยงของราคาขาย จำนวนประมาณร้อยละ 40 ของการผลิตน้ำมันที่ราคา 50-55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ในปี 2563   ซึ่งฟิทช์คาดว่า บริษัทฯ จะมีกำไรจากอนุพันธ์ดังกล่าว ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ      ประมาณสองในสามของการผลิตของปตท.สผ. เป็นก๊าซธรรมชาติ และส่วนที่เหลือเป็นน้ำมัน

 

การเติบโตของปริมาณการขาย: ฟิทช์คาดว่า ปริมาณการขายในปี 2563 จะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 7 จากประมาณการเดิมของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ซึ่งเดิมบริษัทฯ ได้ประมาณการว่าจะมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 ไปอยู่ที่ระดับประมาณ 3.9 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการที่สำคัญในปี 2562     ทั้งนี้ปตท.สผ. มีการขายก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดในประเทศ ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาวในรูปแบบ take-or-pay ซึ่งปริมาณการขายที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ ทั้งนี้ ฟิทช์มองว่า ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ จะลดลงใกล้เคียงกับปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ เนื่องจากผู้รับซื้อดังกล่าว จะให้ความสำคัญกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Gas: LNG) ที่มาจากนำเข้ามากกว่า ที่ปัจจุบันมีราคาต่ำกว่า

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตน้ำมันในประเทศของบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จากการที่ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบสุทธิ (net importer)  แต่ปริมาณการผลิตน้ำมันในต่างประเทศ คาดว่าจะลดลงในปี 2563     ปตท.สผ. มีการผลิตในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด และที่เหลือมาจากฐานการผลิตในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ฟิทช์คาดว่า การเติบโตของปริมาณการขายจะฟื้นตัวที่ระดับประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงที่ความต้องการในตลาดฟื้นตัว

 

ธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น: ปตท.สผ. มีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ปี ณ สิ้นปี 2562 (ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 677 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และ 5.2 ปี ตามลำดับ) เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ในธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการชนะการประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณ    ฟิทช์คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถรักษาปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตให้อยู่ในระดับประมาณ 7 ปี ในช่วง 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า โดยพิจารณาจากการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมา และการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

 

ฟิทช์มองว่า ปตท.สผ. มีสถานะทางการเงินที่ดี เพียงพอที่จะรักษาระดับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 7 ปีได้ ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประกาศไว้   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนการผลิตปิโตรเลียม (Cash cost) ที่ต่ำ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 16 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบในปี 2562      ปตท.สผ. มีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอันดับเครดิตที่ระดับ ‘BBB’  อีกทั้งยังมีราคาขายที่คุ้มทุนในการผลิตอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง   อย่างไรก็ตาม ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ที่มีอัตราส่วนปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Developed Reserves) ประมาณร้อยละ 60 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกันที่ระดับ ‘BBB’

 

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตของ ปตท.สผ. ยังคงแข็งแกร่งและสอดคล้องกับอันดับเครดิตโดยลำพังของบริษัทฯ โดยคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO net leverage) จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 0.5 เท่า จนถึงปี 2567     และบริษัทฯ มีความสามารถในการเพิ่มหนี้สินโดยไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในระดับสูง จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง  โดยฟิทช์เชื่อว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตโดยลำพังปัจจุบัน แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่แย่ลงของฟิทช์ที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

นอกจากนี้ ปตท.สผ.ได้มีการปรับลดแผนการลงทุนของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 จากแผนเดิม  อย่างไรก็ตาม ฟิทช์คิดว่า ความหยืดหยุ่นของ ปตท.สผ. ในการลดการลงทุนมากกว่านี้ มีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศมีการผลิตมานานแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาระดับการผลิต นอกเหนือจากการลงทุนที่มีภาระผูกพันภายในประเทศจากสัมปทานใหม่ที่เพิ่งได้มา

 

การกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่ดีขึ้นจากการซื้อกิจการ: ฟิทช์คิดว่า ปตท.สผ. ยังคงมีนโยบายระยะยาวในการซื้อกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในการรักษาระดับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 7 ปี และมีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 6 ไปจนถึงในปี 2568     ทั้งนี้ในช่วงปี 2561-2562 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อซื้อกิจการ จำนวนรวมกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสถานะทางเครดิตของบริษัทฯ โดยฟิทช์มองว่าการซื้อกิจการดังกล่าวช่วยเพิ่มการผลิตและปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มจำนวนโครงการและมีการกระจายตัวมากขึ้นด้วย ทั้งนี้การประมาณการของฟิทช์นั้น ยังไม่ได้รวมเงินลงทุนสำหรับการซื้อกิจการเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

อันดับเครดิตโดยลำพังที่ ‘bbb’: อันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับเดียวกันกับ Pioneer Natural Resources Co. (Pioneer; อันดับเครดิตที่ ‘BBB’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และ Concho Resources Inc. (Concho; อันดับเครดิตที่ ‘BBB’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งมีปริมาณการผลิตปิโตรเลียมที่ใกล้เคียงกันที่ระดับ 3.3 ถึง 3.4 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วประมาณ 1 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ  โดย ปตท.สผ. มีราคาน้ำมันที่คุ้มทุนอยู่ในระดับเดียวกับ Pioneer แต่ดีกว่า Concho   และ ปตท.สผ. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าสองบริษัทดังกล่าว      แนวโน้มเครดิตเป็นลบของ Noble Energy Inc. (Noble; อันดับเครดิตที่ ‘BBB’ แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) สะท้อนถึงการดำเนินการด้านสำรวจและพัฒนาการผลิตที่ลดลงในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบต่ำลง ซึ่งจะทำให้การผลิตปิโตรเลียมลดลง   ในปี 2562 Noble มีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว ที่สูงกว่า โดยอยู่ที่ระดับประมาณ 1.9 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และการผลิตปิโตรเลียมที่ 3.6 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับ ปตท.สผ.    อย่างไรก็ตาม Noble มีอัตราส่วนการทำกำไรต่อหน่วยที่ต่ำกว่า และอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่อ่อนแอกว่าปตท.สผ.

 

ปตท.สผ. มีสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติมากกว่าบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในประเทศจะมีการกำหนดปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำ จึงทำให้โครงสร้างราคาของปตท.สผ. มีความผันผวนของราคาขายที่ต่ำกว่า   ปตท.สผ. มีระดับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าบริษัทในธุรกิจเดียวกัน แต่ถูกชดเชยด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า

 

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

ฟิทช์จัดอันดับเครดิต ปตท.สผ เท่ากับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ ปตท. เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัททั้งสอง ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Parent and Subsidiary Rating Linkage Criteria) ฟิทช์มองว่าความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ของ ปตท.สผ. ในด้านการดำเนินงาน และด้านกลยุทธ์อยู่ในระดับสูง โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท. และเป็นผู้ผลิตปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยการดำเนินงานของบริษัทมีความสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ และสนับสนุนบทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ในอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนี้กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จาก ปตท.สผ. มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่ม ปตท. โดย ปตท.สผ. ขายผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่ ปตท. ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ด้านการดำเนินงานกับ ปตท. ที่อยู่ในระดับสูง

 

การจัดอันดับเครดิตของ ปตท.สผ. ในระดับเดียวกันกับบริษัทแม่ เป็นการจัดอันดับในลักษณะเดียวกับการจัดอันดับของ PetroChina Company Limited (PetroChina; อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘A+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ China National Petroleum Corporation (CNPC;  อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘A+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) โดย PetroChina มีความสัมพันธ์กับ CNPC ที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลให้อันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตของบริษัทแม่   ฟิทช์มองว่าความสัมพันธ์ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานของ ปตท.สผ. และ ปตท. อยู่ในระดับมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง PT Perusahann Gas Negara Tbk (PGN; อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘BBB-’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และ บริษัทแม่ PT Pertamina (Persero; อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘BBB’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งส่งผลให้อันดับเครดิตของ PGN ต่ำกว่าอันดับเครดิตของบริษัทแม่อยู่หนึ่งอันดับ

 

สมมุติฐานที่สำคัญ

สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ

- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ 35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2563, 45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2564, 53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2565 และ 55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปีถัดๆไป

- ฟิทช์คาดว่า บริษัทฯ จะมีกำไรจากอนุพันธ์ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ำมัน

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ราคา 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียูในปี 2563, 4.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียูในปี 2564, 5.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียูในปี 2565 และ ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีถัดๆไป

- การผลิตของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3 ในปี 2563 และประมาณร้อยละ 5 ในปีถัดๆไป

- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563, 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 และ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565

-  ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565

 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิต

ปัจจัยบวก

- การปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ ปตท. โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท. ยังคงเหมือนเดิม

 

ปัจจัยลบ

- การปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ ปตท.

- ความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท. ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

 

สภาพคล่อง

สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง: สภาพคล่องของปตท.สผ. ได้รับการสนันสนุนจากเงินสดจำนวน 98 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สิน จำนวน 102 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงินสดลดลงจาก 132 พันล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากค่าใช้ในการซื้อกิจการในปี 2562 จำนวน 84 พันล้านบาท  ฟิทช์คาดว่า ปตท.สผ.จะยังคงมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอีก 4-5 ปีข้างหน้า รวมถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกด้วย

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ขาย IPO 600 ล้านหุ้น พร้อมพ่วงกรีนชู 60 ล้านหุ้น เล็งเทรด mai ส.ค.นี้

บริษัทฯมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้น..

ลิงเก็บมะพร้าว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เสพข่าว องค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) กล่าวหาว่าประเทศไทยใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว เป็นการทารุณสัตว์

ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 50 จุด {1330-1380} By : Mr.TD

SET นับ TD Sell #9@WEEK ในวันศุกร์ที่ 05/06/20

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้