Today’s NEWS FEED

News Feed

NEWS เผยมีแนวทางแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย C

193

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 มิถุนายน 2563)---- นายประพัฒน์ ยอขันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) NEWS เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย C กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯอันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วสำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชําระแล้ว (สุทธิ)คิดเป็นร้อยละ 10.52 บริษัทฯ ขอรายงานผลสรุปผลการประชุมดังนี้


ที่มาปัจจัยปัญหา
- การประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลในปี 2556
◦ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างรุนแรง
◦ การปรับตัวอย่างเชื่องช้าของผู้กุมเม็ดเงินสื่อโฆษณา (Advertising Agency)
◦ ความไม่พร้อมของทางการ ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ
- การเปลี่ยนแปลงของ Technology และพฤติกรรมของคนดูต่อการจัดการเม็ดเงินโฆษณา
◦ Over-the-Top Operators
◦ Streaming Medias
◦ Social Medias Platform


- สําหรับเม็ดเงินโฆษณาในปี 2563 ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยอย่างยิ่งงบโฆษณาสื่อดิจิตอลและนิวมีเดียมีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

 

แนวทางแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ฝ่ายบริหารนําเสนอต่อเนื่องจากปี 2562 และแผนงานเพิ่มเติมสําหรับปี 2563 ดังนี้
- การจัดหารายได้
◦ ปรับกลยุทธ์การจัดหารายได้ของกลุ่มบริษัท ในส่วนธุรกิจสื่อโดยไม่มุ่งเน้นรายได้จากธุรกิจสื่อเป็นหลัก
◦ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเสริม อาทิสัมมนา อีเว้นท์และหาช่องทางรายได้ที่ต่อเนื่องจากงานสัมมนาและอีเว้นท์แต่เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 อาจทําให้รายได้จากการจัดสัมมนาและอีเว้นท์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
◦ ปรับปรุงสื่อออนไลน์หลัก อาทิฐานเศรษฐกิจ ให้มีข้อมูลที่หลากหลายเพื่อขยายฐานรายได้ให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งจากเดิมมุ่งเน้นเพียงข่าวเศรษฐกิจ
◦ เพิ่มศักยภาพให้แก่สื่อ new media และ social network ใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป


◦ ในส่วนงานไอทีและชีวะอนามัย มีแผนงานในการรับงานเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากงานโครงการราชการที่คาดวาาจะมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังติดปัญหาความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณ

◦ การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพการในแข่งขันของธุรกิจสื่อ อาทิการจับมือกับสื่อ homeshopping เพื่อให้บริการขายสินค้าและบริการ การสร้างพันธมิตรด้านข้อมูลข่าวสาร

◦ การจัดหาธุรกิจใหม่แทนธุรกิจเดิมที่ยุติการดําเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนจะเข้าลงทุนในธุรกิจไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในโรงแรมแห่งหนึ่ง


- การบริหารต้นทุนและค่าใช่จ่ายในการดําเนินงาน

◦ ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อลดค่าใช้จายในการดำเนินงานโดยที่ผ่านมามีการปรับลดบุคลากร รวมถึงบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาเลิกบริษัทที่ไม่มีการดําเนินงานแล้ว


- แก้ไขสัดส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์
◦ ลดทุนเพื่อลดทุนจดทะเบียนสุทธิเพื่อล้างขาดผลขาดทุนสะสม
◦ บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความมั่นคง เพื่อแก้ไขสถานะทางการเงินและผลดําเนินงานขาดทนให้ดีขึ้น
◦ พิจารณาหาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ
- การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นการรองรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ บริษัทได้พิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และแบบมอบอํานาจทั่วไป(General Mandate) ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนจํานวน 96.98ล้านบาท และ 203.66 ล้านบาท ตามลําดับ

ความเสี่ยงและอุปสรรค
- การแข่งขันที่รุนแรง
- การถ่ายโอนเม็ดเงินโฆษณามาทาง Digital Medias
- Technology Disruption
- พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
- สภาวะเศรษฐกิจที่มีผันผวนและความล่าช้าของงบประมาณ
- สถานการณ์พิเศษ เช่น สถานการณ์โควิด-19

 

คําถาม
ถาม - พฤติกรรมการของผู้บริโภค รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนจะส่งผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท และธุรกิจที่บริษัทฯ กําลังจะเข้าลงทุนหรือไม่
ตอบ - สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทและธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ กําลังจะเข้าลงทุนอยู่บ้าง แต่บริษัทฯ เชื่อว่า ภายหลังที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตการล็อกดาวน์ผู้บริโภคจะมีการปรับตัวกับวิถีชีวิตแบบใหม่และจะกลับมาใช้จ่ายเช่นเดิม ประกอบกับรัฐบาลก็ได้เตรียมออกนโยบายเพื่อกระตุ้นการใช้เงินของประชาชน รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยว ก็จะทําให้ธุรกิจของบริษัทและธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ กําลังจะเข้าลงทุนได้รับประโยชน์ไปด้วย

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

HotNews : IAA มอบ 5 หุ้นเด่นรับ H2/63 / กูรูทิสโก้ชี้ 4ปัจจัยลบฉุด SET ผันผวน

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน...

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้