Today’s NEWS FEED

News Feed

T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

692สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 พฤษภาคม 2563)——-บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกข้ึนเครื่องหมาย “C” จากการที่บริษัทมีส่วนของ ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วหลังหักส่วนต่ามูลค่าหุ้น สาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม2563 บริษัทขอรายงานสรุปแนวทางในการดาเนินงานของ บริษัท ดังน้ี

 

 

1.การตั้งประมาณการสำหรับลูกหนี้ท่ีค้างนาน

2.การต้ังประมาณการค่าความเสียหายจากคดีความท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 - 2557

3.บริษัทไม่ได้รับวงเงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเนื่องมาจากผลกระทบของคดีความเก่ียวกับงานรับเหมาก่อสร้างในปี 2555-2557 ทาให้บริษัทต้องบริหารงานโดยเงินสดหมุนเวียนท่ีบริษัทมีอยู่

4.การแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างราคาของวัสดุก่อสร้างและค่าแรงท่ีสูงข้ึนทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ

 

 

แนวทางแก้ไข

 

1.ปัจจุบันบริษัทปลอดภาระหนี้สินท่ีมีกับสถาบันการเงนิเนื่องจากบริษัทได้ชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมที่บริษทัมีต่อสถาบันการเงินท้ังหมดแล้วเมื่อปลายปี 2561 และในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทได้ระงับคดีความท่ีสำคัญทำให้บริษัทมี โอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนามาบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้

ทั้งน้ี บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง

 

 

2.บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน

 

 

3.บริษัทพยายามลดต้นทุนค่าบริหารจัดการโดยในไตรมาสที่1/2563บริษัทได้ลดต้นทุนในค่าบริหารจัดการลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปี 2562

 

 

4.บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการขอคืนภาษีปี 2558-2561 คาดว่าจะได้รับคืนประมาณ 65 ล้านบาท

 

5.บริษัทพยายามสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยการขยายฐานลูกค้าไปยังงานประเภทEPCเนื่อจากการรับเหมางานก่อสร้างประเภทน้ี มีกาไรสูงกว่างานประเภทอื่น

 

 

6.บริษัทอยรู่ ะหว่างเจรจาและศึกษาแนวทางการดำเนินงานกับผู้ท่ีมีศักยภาพในการเข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัท ในส่วนของธุรกิจใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ เงินทุน และผลกาไรให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะ สามารถสรุปได้ภายในปี 2563 น้ี

 

 

7.ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2563ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จานวน 1,011,493,815 หุ้น และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (PP) จำนวน 1,700,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจากัด เป็นจานวนเงิน25,005,000 บาท ซ่ึงบริษัทจะนาเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินท่ีดีขึ้น รวมถึง สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไป

 

 

ทั้งน้ี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงเลื่อนการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนท่ีได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ออกไปอย่างไม่มีกาหนด อย่างไรก็ดี ใน กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ทุนทั้งหมดจะทาให้บริษัทได้รับเงนิ จานวนประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะ สามารถนาเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินท่ีดีข้ึนและสามารถขยายโอกาสทาง ธุรกิจได้เช่นกัน

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : SCGP​ เคาะราคาไอพีโอสุดท้าย 8 ต.ค.นี้ ดีเดย์เทรด SET ภายในต.ค.นี้

SCGP ประกาศราคาสุดท้าย IPO วันที่ 8 ต.ค. จากช่วงราคาIPO ที่33.50-35.00 บาท/หุ้น พร้อมจ่อเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด...

ซึมลง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นบ้านเรา อยู่ในอาการซึมลง ทีละเล็ก ทีละน้อย ดีที่หลายตลาดต่างประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

มองร้ายก็ร้าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองตลาดหุ้นไทย สู่ยุคเปราะบาง มองร้ายก็ร้ายสุดๆ ไตรมาส4ปีนี้ อาจเห็นSET ดำดิ่ง ลงลึกกว่าคาด ก็เป็นไปได้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้