Today’s NEWS FEED

News Feed

UWC เร่งบริหารขัดการต้นทุน-ขยายธุรกิจ และจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ หวังหลุดเครื่องหมาย "C"

363

 

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 พฤษภาคม 2563)----บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว ส าหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทขอสรุป
แนวทางและการดำเนินการเพื่อแก้ไขดังนี้การสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563

1. ธุรกิจเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม

1. บริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลากรให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2. เน้นพิจารณารับงานโครงการที่มีผลก าไรขั้นต้นที่สูงกว่า เช่น งานโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย(Substation) เป็นต้น


2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) เข้ามาบริหารจัดการแทนบริษัท โดยกำหนดให้มีการรับประกันรายได้ เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรส่วนสุดท้ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดต้นทุนเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น


ขยายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกำไร

1. แสวงหาแหล่งที่มาของรายได้จากการขยายตลาดเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าไปยังต่างประเทศ
2. แสวงหาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ก่อให้เกิดรายได้ประจ าต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ

จัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่

1. เน้นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความพร้อมและความชำนาญ
2. บริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทไม่มีความชำนาญและไม่สร้างผลกำไรให้บริษัท เพื่อตัดภาระผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนั้นๆ
3. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ


ทิศทางของบริษัทในอนาคต

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมให้มีศักยภาพในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและบุคลากร และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน รวมทั้งปรับโครงสร้างทางธุรกิจและการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการมุ่งเน้นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและหยุดการด าเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้