Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: 7UP ทุ่ม 30 ลบ. เขมือบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง ,ลดทุนโดยลดPar จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

232


สำนักข่าวหุ้นอินไซต์(29 พฤษภาคม 2563)--- 7UP ทุ่ม 30 ลบ. เขมือบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง รุกขยายธุรกิจพลังงานทดแทนกระจายความเสี่ยง พร้อมมีมติลดทุนโดยลดPar จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมบางส่วน

 

 

 

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท พีพีแอล พาวเวอร์จำกัด (“PPL”) และ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด (“BES”) การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ ฟอร์โซไซตี้จำกัด (“EFS”) ซึ่ง EFS เป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน EFS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ PPL ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 120,000 หุ้นในมูลค่า 13.2 ล้านบาท และ ซื้อหุ้นสามัญของ BES ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 208,000 หุ้นในมูลค่า 16.8 ล้านบาท โดยซื้อจาก นายสุชาติตังละแม คิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการเข้าถือหุ้นใน PPLและ BES แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ทำให้ EFS มีอำนาจควบคุม ส่งผลให้ PPL และ BES เป็นบริษัทย่อยของ EFS ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551


ทั้งนี้EFS จะดำเนินการเข้าลงทุนใน PPL และ BES โดยการซื้อหุ้นสามัญของ PPL จำนวน 120,000 หุ้น ในมูลค่า13.2 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญของ BES จำนวน 208,000 หุ้น ในมูลค่า 16.8 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุน 30 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของ PPL และ BES เป็นตัวแทนของ EFS ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังการเข้าลงทุนของ EFS ใน PPL สัดส่วนร้อยละ 80 และ ใน BES สัดส่วนร้อยละ 80 และเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ จะทำให้ PPL และ BES เป็นบริษัทย่อยของ EFS นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์และ นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ณ อยุธยา เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก EFS

สำหรับบริษัท พีพีแอล พาวเวอร์จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีที่ตั้งสำนกงานใหญ่อยู่ที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ตำบลเพลหลา อำเภอคลองท่อม จังหวดกระบี่

ส่วนบริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่สตูล จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีที่ตั้งสำนกงานใหญ่ที่ 1758/3ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งสาขาที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู จังหวัดสตูล


สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท


ขณะที่ผลประโยชน์ทคาดว่าจะเกิดกบบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการประเมินโครงการโดยที่ปรึกษาทางการเงิน โครงการโรงไฟฟ้า PPL สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 26.48 และ โครงการโรงไฟฟ้า BES สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 16.56
โดยยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนในอนาคต ประกอบกับราคาที่เข้าทำการซื้อขายมีความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นปกติการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งผู้ขายมีความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว

 


นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,142,758,861.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน2,142,758,861.00 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,514,799,051.00 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน3,029,598,102.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051.00 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ParValue) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 4,285,517,722 หุ้น

ทั้งนี้การลดทุนชำระแล้วจำนวน 1,514,799,051.00 บาท อันเป็นผลจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน (358,566,093.00) บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนจำนวน (1,156,232,958.00) บาท โดยเมื่อมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน (55,872,728.00) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น


โดยมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ดันSET By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดทั่วโลก ปรับตัวลง แต่ตลาดหุ้นไทย ถือว่า แข็งแรง ด้วยมีหุ้นตัวใหญ่อย่างDELTA KCE

ข่าว Lock down ในยุโรป อานิสงส์บวก XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน้ำจิ้ม By : วีระชัย ครองสามสี

ข่าว Lock down ในยุโรป อานิสงส์บวก XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน้ำจิ้ม By : วีระชัย ครองสามสี

TITLE บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์

TITLE บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้