Today’s NEWS FEED

News Feed

NMG ขายธุรกิจ-เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้ NBC มูลค่ารวม 70 ลบ. -แจ้งสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ลาออกจากกรรมการ -รองประธานกรรมการคนที่ 2

466

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซต์(26พฤษภาคม 2563-------นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จำกัด (มหาชน)NMG เปิดเผยว่า มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่6/2563ซึ่งประชุมเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

-รับทราบการลาออกของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ตามหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ส่งถึงบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2563เป็ นต้นไป


ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


อนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563เป็นต้นไป และมีรายละเอียด ดังนี้


เดิม“นายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายฉาย บุนนาคนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”


ใหม่“นายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายฉาย บุนนาคกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

 

-อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจและเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้แก่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NBC”) มูลค่ารวมทั้งสิ้น เท่ากับ 70.00 ล้านบาท


การเข้าทำรายการการขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจาก มูลค่าราคาซื้อขาย KMM มีมูลค่าที่สูงกว่าราคาประเมิน อีกทั้ง บริษัทฯ จะได้รับการรับรู้ กำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อภาพรวมงบการเงินที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การขายทรัพย์สินจะช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ามาเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จำนวน 70.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ในการชำระภาระหนี้สินจากหนี้ทางการค้าบางส่วนของบริษัทฯ ได้อันจะลดความเสี่ยงจากการฟ้องร้องด าเนินคดีจากเจ้าหนี้ทางการค้าที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น อีกประการหนึ่งรายการขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องผลการดำเนินงานที่ขาดทุน เนื่องจาก ในอดีตที่ผ่านมา KMM มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การขายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ มีโอกาสที่จะมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้นจากการ
ไม่รับรู้ ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของ KMM ในอนาคต อีกทั้ง รายการขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกจะทำให้ NBC ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยได้ทรัพย์สินที่มีศักยภาพและสามารถนำไปต่อยอดกับความสามารถ ทรัพยากรและบุคคลากรที่ NBC และบริษัทย่อยมีอยู่อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกและธุรกิจปัจจุบันของ NBCและบริษัทย่อยในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของ NBC และบริษัทฯ ดีขึ้นและส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของ NBC และบริษัทฯ ในท้ายที่สุด โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก KMM ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม


-พร้อมรับทราบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท กรีน เน็ต 1282จำกัด (“GNET”) ของ NBC โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNETจำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.998 ของจ านวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ GNET ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น ทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท และ ภาระหน้าที่ในการชำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ของ GNET มูลค่าเท่ากับ 85,596,240.05 บาท คิดเป็นเงินรวมจ านวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท


ทั้งนี้NBC จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยNBC คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 170.27 ล้านบาท โดยประมาณ และ/หรือ การกู้ยืมเงิน โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจากนักลงทุนที่มีความเหมาะสม การออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นต้น จำนวน 149.73 ล้านบาท โดยประมาณ โดยNBC จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้