Today’s NEWS FEED

News Feed

TTCL ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทฯ ผ่านพ้นช่วงวิกฤตCOVID-19

248

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25 พฤษภาคม 2563)--- นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอรายงานผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบให้บริษัทฯไม่สามารถนา ส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่1/2563 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดงัน้นั บริษัทฯ ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลกระทบต่อฐานะการเงิน เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกจิ

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบนั เนื่องจากบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เจ้าของโครงการต่างๆ ได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะเข้าโครงการก่อสร้างอาทิเช่น การคดักรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่โครงการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของบุคคลที่ตอ้งปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นประจำทุกวันอีทั้งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจกัร โดยมีการกำหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถาน ซึ่งส่งผล
ให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดน้อยลง และไม่สามารถทำงานล่วงเวลาได้จึงอาจทำให้การส่งมอบงานให้กับบางเจ้าของโครงการเกิดความล่าช้า


ส่วนโครงการก่อสร้างที่อยู่ในต่างประเทศนั้น บริษัท ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศน้ันๆ เช่น เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีกับทั้งสองฝ่ายบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งสำนักงานใหญ่ บริษัทย่อย และโครงการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- มีการตรวจคดักรองก่อนเข้าพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิกับ พนักงานทุกท่านและบุคคลภายนอกทุกคร้ัง
- มีการขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามยั ขณะปฏิบัติตงาน
- มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ไวต้ามจุดต่างๆ ให้กบั พนกังานและบุคคลที่มาติดต่อและทำ ความสะอาดสิ่งของต่างๆที่ใช้ประจำเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
- มีนโยบายให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อเวน้ ระยะห่างทางสังคมในที่ทำงาน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการเดินทางมาทำงาน

จากมาตรการป้องกันดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน เช่น การปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น แต่ยังอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ ควบคุมได้


2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงานในส่วนของแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงานน้นั บริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบนัการเงินตามปกติและยสามารถดรงอัตราส่วนทางการเงินที่ให้ไว้ต่อผู้ถือหุ้นและสถาบนัการเงินได้ตามที่กำหนดไว้แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการวางแผนทางการเงิน เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงบลงทุน เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้


นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการชำระคืนหุ้นกูู้ที่ครบกำหนดเมื่อวัน ที่ 12 และ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวน2,400 ล้านบาท ทำ ให้ภาระหนี้สินของ บริษัทฯลดลงอย่างมีนันสำคัญ


3. ผลกระทบต่องบการเงิน

ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วบริษทั ฯ จะดำเนินการบันทึกผลกระทบที่เกิดข้ึนในงบการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

รักษาเส้น By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ดัชนีตลาดหุ้นไทย พยายามรักษาระดับ รักษาเส้นรับ เส้นต้าน ตามตลาดเอเชียหลายตลาดปรับตัวขึ้น

เปิดโต๊ะแทง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองเกมหุ้น เต็มไปด้วย ความดุเดือด วันนี้ เป็นอีกวัน ที่ต้องเปิดโต๊ะเล่น เปิดโต๊ะแทง แบบรัวๆ ปัจจัย ตัวแปร

HotNews : เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ขาย IPO 600 ล้านหุ้น พร้อมพ่วงกรีนชู 60 ล้านหุ้น เล็งเทรด mai ส.ค.นี้

บริษัทฯมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้น..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้