Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดCOMAN ไฟเขียวซื้อที่ดิน ผุดโครงการ CTB มูลค่าไม่เกิน131.37ลบ. คาดก่อสร้างเสร็จQ4/64

232


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25พฤษภาคม 2563)--------นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)COMAN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซื้อที่ดินจํานวน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่รวม 1 งาน 73 ตารางวา โฉนดเลขที่ 21819 (“ที่ดิน”) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในมูลค่า 25,950,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ที่กําหนดไว้ว่าราคาใน การเข้าทํารายการต้องไม่เกิน 25,950,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินในเบื้องต้นจากรายงานการศึกษาความ เป็นไปได้ (“ราคาที่ดินเบื้องต้น") โดย บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด นอกจากนี้ราคาที่ดิน เบื้องต้นเท่ากับราคาที่ดินที่ปรากฏในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 (“ราคา ที่ดินประเมิน”) โดย บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินที่ได้รับความ เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการ Coman Travel Tech Building (“โครงการ CTB”) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสํานักงานและพาณิชยกรรม บนที่ดินตามข้อที่ 1. มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวมไม่เกิน 131,367,252.56 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ตล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ CTB") แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวนรวมไม่เกิน 105,417,252.56 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) (“ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ”) และค่าที่ดิน ที่เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อที่ 1 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 25,950,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บริษัท จะเข้าทําธุรกรรมการลงทุนในโครงการ CTB ภายหลังการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ชําระค่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ CTB ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นจํานวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ชําระค่าออกแบบให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นจํานวน 636,925 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท ถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) และชําระค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่าที่ดิน ให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว เป็นจํานวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ เพียงพอสําหรับการแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อาคารสํานักงานและพาณิชยกรรมขนาด 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดินจํานวน 1 ชั้น) มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,815.19 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) แบ่งออกเป็นพื้นที่สํานักงานประมาณ 297.90 ตารางเมตร พื้นที่พาณิชยกรรมประมาณ 755.43 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลาง 761.86 ตารางเมตร ตั้งอยู่บน พื้นที่รวม 1 งาน 73 ตารางวา บนถนนพระราม 9 ซึ่งเป็นทําเลที่มีศักยภาพสูง แวดล้อมด้วยสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการไม่เกิน 131.37 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินค่าก่อสร้างและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 105.42 ล้านบาท และที่ดินจํานวน 25.95 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า โครงการ CTB จะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2564 และคาดว่าจะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย ช่วงเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และช่วงเวลาที่คาดว่าจะ เข้าใช้ประโยชน์ได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีความจําเป็น


แหล่งที่มาของเงินทุนสําหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการ CTB จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนใน กิจการของบริษัทและเงินที่ได้จากการจําหน่ายบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 114.42 ล้านบาท เมื่อปี 2561 ซึ่งยังไม่ได้นําไปลงทุนและไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หลักของบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ เพื่อให้ไม่มีเงื่อนไขที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

ในปัจจุบัน บริษัทเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานในอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้นทุกครั้งที่ต่อสัญญา ซึ่งปัจจุบันบริษัท (ไม่ รวมบริษัทย่อย) จ่ายค่าเช่ากว่าปีละ 4 ล้านบาท โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินหรือที่ดินใด หรือแม้กระทั่งการย้าย ไปเช่าสํานักงานเกรด A ที่ทําเลอื่น ก็มีอัตราค่าเช่าที่สูง ทําให้บริษัทพิจารณาแล้ว การเช่าต่อไปเรื่อย ๆ จะไม่เป็นโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสเงินสดจ่ายไปเพื่อการเช่าอาคารสํานักงาน และค่าใช้จ่ายบนงบ การเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเห็นถึงประโยชน์ที่มิใช่ตัวเลขทางการเงิน เช่น ภาพลักษณ์องค์กร วิสัยทัศน์ของ ผู้บริหาร การเติบโตขององค์กร ความมั่นคงขององค์กร การใช้พื้นที่สําหรับพนักงาน ทางฝ่ายบริหารจึงเกิดแนวคิด โครงการ CTB เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารสํานักงานในระยะยาว โดยการซื้อที่ดินและปลูกอาคารสํานักงานเป็น ของตนเอง จะส่งผลให้บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้รับประโยชน์ในระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ใน เบื้องต้นของฝ่ายบริหาร พบว่ากระแสเงินสดจ่ายไปในการสร้างอาคารสํานักงานเป็นของตนเองนั้น มีความคุ้มค่าที่จะลงทุน

รวมถึงที่ดินผืนดังกล่าว ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการประชาสัมพันธ์ ทั้งสําหรับตัวบริษัท บริษัทในเครือ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพัน Online Travel Agency จึงทําให้การมีอาคารสํานักงานที่ขนาบด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ และทางด่วนทั้งสองข้าง จะ เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของการประชาสัมพันธ์ของ Gogojii เพื่อคนไทยที่ใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ และทางด่วนจะมี โอกาสได้รู้จัก Gogojii เพิ่มช่องทางหนึ่ง ผ่านสายของผู้สัญจรเดินทางทั้งด้านทางด่วนและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ โดย ระยะที่สามารถสังเกตได้จากทั้งสองฝั่งนั้น มีบริเวณที่จํากัด และสอดคล้องกับที่ดินที่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันนั้นถือ อยู่ รวมถึงราคาซื้อขายที่ประเมินโดยผู้ศึกษาความเป็นไปได้ และข้อเท็จจริงจากราคาซื้อขายที่ประกาศขายอยู่โดยรอบ นั้นมีความสมเหตุสมผล

และท้ายที่สุด การที่บริษัทไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่สํานักงานปีละกว่า 4 ล้านบาท จะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายใน การเช่าพื้นที่สํานักงานลดลง ซึ่งโดยเทคนิคแล้วจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ บริษัทและผู้ถือหุ้น

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้