Today’s NEWS FEED

News Feed

Tเลื่อนขายหุ้นRO(ครั้งที่ 3) ออกไปก่อน ชี้ไม่กระทบกับแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

244

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23พฤษภาคม 2563)------นายพิษณุ วิชิตชลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)T เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติกําหนดวันจองซื้อ
และชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ระหว่างวันที่ 26-27, 30-31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 (5 วันทําการ) นั้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ ประชาชนออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็น และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้าม การชุมนุม การทํากิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ ที่ก่อนหน้านี้มีสภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงเป็นเหตุ ให้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)ได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและ ชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 1) เป็นระหว่างวันที่ 24, 27-30 เมษายน 2563 (5 วันทําการ)

โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง (1) และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทได้ แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 2) เป็นระหว่างวันที่ 1-2, 4-5, 8 มิถุนายน 2563 (5 วันทําการ) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง (2) โดยที่บริษัทยังคง กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คงเดิม

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ มอบอํานาจแก่กรรมการผู้จัดการให้ดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การมอบอํานาจดังกล่าวไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการมีอํานาจ ในการเลื่อนขยายเวลา และกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Right Offering) หรือไม่ ในการนี้ เพื่อให้การเลื่อนขยายเวลา และกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นไปอย่างชัดเจนครบถ้วนถูกต้องและสามารถนําไปจดทะเบียน เพิ่มทุนได้

บริษัทจึงได้มีการเสนอการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจในการเลื่อนขยายเวลา และกําหนดวันจองซื้อและชําระ เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งจะประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง (3) นั้น

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงขอแจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (ครั้งที่ 3) ออกไปก่อน โดยกรรมการผู้จัดการจะกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติมอบ อํานาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจในการเลื่อนขยายเวลา และกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Oftering) และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในลําดับต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทยังคง กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คงเดิม


การเลื่อนวันจองซื้อและชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในครั้งนี้ไม่กระทบกับแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มองร้ายก็ร้าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองตลาดหุ้นไทย สู่ยุคเปราะบาง มองร้ายก็ร้ายสุดๆ ไตรมาส4ปีนี้ อาจเห็นSET ดำดิ่ง ลงลึกกว่าคาด ก็เป็นไปได้

หวาดระแวง By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

หวาดระแวง‼️ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงซึมลงเรื่อย ๆ หวาดระแวงปัจจัยลบจากทั้งในและต่างประเทศต่างพรั่งพรูเข้ามากดดันดัชนี

ดันSET By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดทั่วโลก ปรับตัวลง แต่ตลาดหุ้นไทย ถือว่า แข็งแรง ด้วยมีหุ้นตัวใหญ่อย่างDELTA KCE

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้