Today’s NEWS FEED

News Feed

ITD อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ COVID-19 ต่องบการเงิน

517

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 พฤษภาคม 2563)-------- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ITD เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่สามารถนำส่งรายงานแสดงฐานะและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินราย
ไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ภายในกำหนดระยะเวลานั้น บริษัทฯ ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอสำหรับการติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงผลกระทบต่อฐานะการเงินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

 

1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ


ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวโยงกับข้อจำกัดในการดำเนินงานจากมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ COVID-19โครงการในประเทศทั้งหมดยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแต่บางโครงการต้องปรับแผนการทำงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากไม่มีการบินระหว่างประเทศ ทำให้ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศเพื่อตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรในบางหน่วยงาน นอกจากนั้นมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดในประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านในบางโครงการตลอดจนการจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ และเครื่องมือมีความขลุกขลัก ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบอยู่บ้างแต่ในภาพรวมของบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้


โครงการในต่างประเทศ สถานการณ์COVID-19 ดังกล่าวได้ส่งผลให้ การดำเนินธุรกิจก่อสร้างในบางประเทศต้องหยุดชะงักลง เช่น ประเทศอินเดีย จากการประกาศใช้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ COVID-19ทำให้โครงการของบริษัทย่อยต้องหยุดการดำเนินงานทั้งหมดถึงช่วงปลายเมษายน และบางโครงการมีแนวโน้มที่จะต้องหยุดต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม หรืออย่างช้ากลางเดือนมิถุนายน ในส่วนของบางโครงการที่ยังสามารถก่อสร้างได้บริษัทฯ ก็ต้องลดจำนวนแรงงานลงให้ สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือประเทศบังกลาเทศ ที่ทุกหน่วยงานก่อสร้างต้องหยุดการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากรัฐบาลที่มีการใช้มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้ด าเนินการได้ต้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล รวมไปถึงปัญหาเรื่องแรงงานท้องถิ่น เนื่องจากมีการ
ประกาศปิดเมืองทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางได้ และไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ จึงต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง


ส่วนในประเทศอื่นๆ ขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ว่ามีผลกระทบอย่างไรอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการขอยืดระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างและ/หรือ ขอชดเชยค่าใช้จ่ายกับทางผู้ว่าจ้างต่อไป


ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น ทางบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานของบริษัทฯ ได้ กำหนดและประกาศใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีมาตรการการป้องกัน อาทิ

- การคัดกรองและจำกัดการเข้าพื้นที่ของบุคคลภายนอก โดยการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของบุคคลที่มาติดต่อรวมถึงพนักงานของบริษัททุกคนเป็นประจำทุกวัน
- การจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ตามจุดต่างๆ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
- การประกาศให้ใส่หน้ากากอนามัย (โดยได้จัดทำหน้ากากอนามัยแจกพนักงาน และคนงานของบริษัทฯ)
- การเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน
- การทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางอาทิลิฟท์โดยสารที่มีการทำความสะอาดทุกๆ 30 นาที
- การออกคำสั่งให้หยุดงานและกักกันตัว
- การจัดแผนการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) โดยเฉพาะพนักงานที่เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
- การจัดการทำงานเหลื่อมเวลา
- มีการจัดสถานที่การทำงานสำรองในกรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจนทำให้สำนักงานใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ซึ่งในต่างประเทศก็มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน

 

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน

การดำเนินการในประเทศของบริษัทฯ นั้น ได้รับผลกระทบทางอ้อมในการจัดหาเงินกู้โครงการกับบางธนาคาร ซึ่งมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องแยกสถานที่ทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่คล่องตัวส่งผลให้ขั้นตอนในการอนุมัติเงินกู้ช้าลง ตลอดจนการรับเงินค่างานมีความล่าช้าในบางโครงการ เนื่องจากขั้นตอนการทำงานระหว่างผู้ว่าจ้าง บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิมีการเลื่อนการตรวจรับงาน การจัดส่งเอกสารล่าช้า ทำให้การจ่ายเงินค่างวดงานล่าช้า

 

ทั้งนี้ การล่าช้าดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายดอกเบี้ย การชำระหนี้ หรือการดำรงอัตราส่วนทางการเงินหรือข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่อย่างใดส่วนในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ทุกโครงการต้องหยุดงานประมาณหนึ่งเดือน ตามมาตรการของรัฐและปัจจุบันมีเพียงบางโครงการที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาทำงานได้ ซึ่งในระยะสั้นบริษัทย่อยสามารถจัดสรรเงินเพื่อ
ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้น และจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อบริษัทย่อยสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามเดิม ปัจจุบัน บริษัทย่อยยังคงความสามารถในการชำระหนี้และดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ทั้งนี้การดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทย่อยจะตรวจสอบจากงบปีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 หรือประเทศบังกลาเทศ ที่มีมาตรการประกาศปิดประเทศ ก็ส่งผลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วมและสาขาของบริษัทไม่สามารถทำงานและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน


3. ผลกระทบต่องบการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ ซึ่งหากมีข้อบ่งชี้และตัวเลขที่ชัดเจน บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งบการเงินต่อไป


อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่องบการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ คือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระส คัญได้ จึงเป็นเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2563 โดยจะนำส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามที่บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือแจ้งขอผ่อนผันต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 9 หุ้นเด่นต้นเทรนด์ Think global,Act locall

*ตลาดหุ้นรอบนี้ Panic sell โควิดพุ่งนิวไฮ แต่อย่าตกใจขายเพลิน เพราะตลาดหุ้นโลกเขามูฟออนไปเรื่องวัคซีนกันหมดแล้ว

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

TMILL สืบสานวัฒนธรรมไทย

แรงเสียดทาน By: เจ๊มดแดง

ชั่วโมงนี้ ตลาดหุ้น อาจมีแรงเสียดทานสูง ยิ่งเกมหุ้น เก็งกำไรด้วยแล้ว เจ๊มดแดง บอกได้เลย ..............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้