Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: บอร์ด ECF อนุมัติเพิ่มทุนให้พีพี 95 ล้านหุ้น พร้อมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันลบ. นำเงินเป็นทุนหมุนเวียน-คืนหนี้

243

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 พฤษภาคม 2563)-----------บอร์ด ECF อนุมัติเพิ่มทุนให้พีพี 95 ล้านหุ้น พร้อมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันลบ. นำเงินเป็นทุนหมุนเวียน-คืนหนี้ พร้อม แจงเพิ่มทุนแบบGeneral Mandate เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-รองรับขยายธุรกิจหลัก-ลงทุนในธุรกิจพลังงาน


นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ECF เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่6/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร


นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท


พร้อมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 272,361,547 บาท เป็น 299,161,547 บาท


โดยจะมีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (GeneralMandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate)


ทั้งนี้บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็น
ประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ


ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด


นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้


1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช ระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว


2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ


3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการด าเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

 

ขณะที่มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3 (ECF-W3) ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (“ข้อกา หนดสิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิดังนี้


1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น


2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ


สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ


2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

 

โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจปี 2563 ในวันพุธที่8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้