Today’s NEWS FEED

News Feed

7UP เผยบรรลุข้อตกลงเข้าลงทุนใน MCE บจ.ในสิงคโปร์ พร้อมลงนามซื้อหุ้นเพิ่มทุน 29.3 % มูลค่า 80 ลบ. คาดโอนหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.63

464

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 พฤษภาคม 2563)—— บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จํากัด (มหาชน) (“7UP”) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการเข้าลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัตให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท Metal Component Engineering Limited(“MCE”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Catalist ของประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบการจัดเก็บข้อมูล, อุปกรณ์ชิ้นส่วนในระบบสํานักงานอัตโนมัติ, ชิ้นส่วนอะไหล่สํารองในอุตสาหกรรมยานยนต์,ATM และจุดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

การเข้าทํารายการดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ.21/2551


การเข้าทํารายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการซึ่งคํานวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กําหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คํานวณได้ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 2.86 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 เมื่อคํานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551


เนื่องด้วยรายการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสําคัญในการเผยแพร่ข่าวของ MCE ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของ 7UP ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าลงทุนใน MCE โดยได้ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 155,000,000 หุ้น คิดเป็นหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.3 ของ MCE มูลค่า 3.41 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือคิดเป็นมูลค่า 80 ล้านบาท โดยคาดว่ากระบวนการชําระราคาและโอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563ทางบริษัทจึงแจ้งข่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการลงทุนในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

วันสุดท้าย ไตรมาส3 By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ วันสุดท้าย สำหรับการซื้อขาย การลงทุนในตลาดหุ้นไทย ไตรมาส3ปีนี้ จะมีการทำ ราคาปิดสิ้นงวด

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้