Today’s NEWS FEED

News Feed

M เผยกำไรQ1/63 ทรุด52.1% เหตุรับผลกระทบCOVID-19

251


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12 พฤษภาคม 2563)----- นางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) M เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,795 ล้านบาท ลดลง 557 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลใหร้ฐับาลได้มีมีาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยงัมปีระกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงร้านอาหารที่ให้เปิดจ าหน่ายเฉพาะการซื้อกลับบ้านเท่านั้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 รวมถึงจังหวัดต่างๆ อีกหลายจังหวัดก็มีประกาศออกมาเช่นเดียวกัน ดังนั้นร้านอาหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะสามารถจำหน่ายได้เฉพาะการซื้อกลับบ้านเท่านั้น จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้รายได้
จากการขายและบริการของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก ถึงแม้ว่ายอดขายในส่วนของการซื้อกลับบ้านจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยรายได้ของการรับประทานในร้านได้


กำไรขั้นต้น หมายถึงรายได้จากการขายและบริการหักด้วยต้นทุนขายและบริการซึ่งรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าจัดเก็บสินค้า ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,525 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการปรับลดลงจากร้อยละ 68.4 ในไตรมาส 1 ปี
2562 เป็นร้อยละ 66.5 ในไตรมาสนี้ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายการส่งเสริมการขายในช่องทาง Onlineเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในช่องทางดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเพื่อมาชดเชยกับรายได้ของการรับประทานในร้านที่สูญเสียไป

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัดจ าหน่าย ในไตรมาส 1 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 2,188 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.2 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 56.4 ในไตรมาสนี้ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการขายและบริการลดลงตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางประเภท เช่น ค่าเช่า ค่าแรง ค่าเสื่อมราคา ไม่ได้ปรับลดลงตามสัดส่วนการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากมีการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่16 มาถือปฏิบัติใช้

 

จากปจัจยัต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับลดลงจาก 710 ล้านบาทสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เป็น 340 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือลดลง370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.1

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้