Today’s NEWS FEED

News Feed

TSTH งดจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 62 -31 มี.ค. 63

166


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 15 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้
"29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนดเช่นเดียวกัน"
สถานที่ประชุม : โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ห้องฉัตรา บอลรูม
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 เม.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563
________________________________

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้