Today’s NEWS FEED

News Feed

LANNA เลื่อนประชุมผถห. เลี่ยงการระบาดโควิด-19

316

 

 

 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
โดยที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายและเพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง 
และยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในขณะนี้
กอปรกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน
แม้บริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563ไว้แล้วก็ตาม แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องพิมานสยามฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(2)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
(3)  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
            ธันวาคม 2562
(4)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
(5)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(7)  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
มีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนด

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 17 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 16 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.25 
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และเป็นอัตราที่สูงกว่าปีก่อนถึง
48.61%
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้