Today’s NEWS FEED

News Feed

QHOP หยุดประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด ชั่วคราว หลัง COVID-19 ระบาด

265


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 7เมษายน 2563)-- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ ("กองทุนรวม")ได้รับแจ้งจากบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด ("บูเลอวาร์ด") ผู้เช่าช่วงที่ดินและอาคารจากกองทุนรวมเพื่อดำเนินกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ เนื่องจากกลุ่มอมารีได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้บริหารโรงแรม) ("โรงแรม") ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของCOVID-19 เช่น การเลื่อนวันหยุดสงกรานต์การควบคุมบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพื้นที่ระบาดเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วันการกำหนดให้ชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 72ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีประกันสุขภาพอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อมา วันที่ 25 มีนาคม 2563นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563และออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติให้หน่วยงานปฏิบัติ เช่นการปิดช่องทางเข้ามาราชอาณาจักร และ กรุงเทพมหานครได้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคหลายแห่ง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เช่น ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลให้สายการบินต่างๆระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และจำนวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นเพื่อเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็ลดลงเป็นจำนวนมากเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรมลดลงตามเป็นอย่างมากส่งผลให้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือบางช่วงเวลาไม่มีอัตราการเข้าพักโรงแรมบูเลอวาร์ดอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย ที่นิยามในตามสัญญาเช่าช่วง โดยเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรม ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 ลดลงอย่างมากและส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการโรงแรม บูเลอวาร์ดไม่สามารถคงสภาพคล่องและกระแสเงินสดไว้ได้ และไม่สามารถชำระค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนรวมได้บูเลอวาร์ดใช้เรื่องเหตุสุดวิสัยดังกล่าวมาใช้สิทธิตามสัญญาเช่า ข้อ 21.2เพื่อให้กองทุนรวมพิจารณาและทบทวนข้อกำหนดสัญญาเช่าช่วงโดยสุจริต เพื่อให้กองทุนรวมและบูเลอวาร์ดสามารถดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ต่อไป


พร้อมกันนั้น บูเลอวาร์ดแจ้งหยุดประกอบกิจการโรงแรมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะบรรเทาลง โดยให้เหตุผลว่าการประกอบกิจการโรงแรมต่อไปเป็นการไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของรัฐที่กล่าวข้างต้นและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงาน ประกอบกับในช่วงเวลานี้ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพราะสายการบินหยุดให้บริการชั่วคราวเหตุการณ์ที่บูเลอวาร์ดไม่สามารถชำระค่าเช่าและหยุดประกอบกิจการโรงแรมเป็นการชั่วคราวตามที่กล่าวข้างต้น จะเป็นเหตุให้กองทุนรวมขาดรายได้ อันจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะไม่ได้รับเงินปันผลจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะหารือกับบูเลอวาร์ดเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และจะพิจารณาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ที่เป็นเหตุให้บูเลอวาร์ดไม่อาจจ่ายค่าเช่าได้เป็นเหตุสุดวิสัย หรือไม่ อย่างไร
และจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเช่าช่วง

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้