Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดCOMAN อนุมัติซื้อที่ดิน มูลค่าไม่เกิน25.90ลบ. จาก สวิตต์- สรกข์ศุขีวิริยะ ทำโครงการ Coman Travel Tech Building

845


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13มีนาคม 2563)------นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)COMAN เปิดเผยว่า  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซื้อที่ดินจํานวน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่รวม 1 งาน 73 ตารางวา โฉนดเลขที่ 21819 (“ที่ดิน") จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในมูลค่าไม่เกิน 25,950,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาประเมินในเบื้องต้นจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (“ราคาที่ดินเบื้องต้น”) โดย บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ว่าจ้าง ให้ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. มาประเมินราคาที่ดินอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติม โดยในกรณีที่มูลค่า ประเมินของที่ดินในรายงานประเมินอย่างเป็นทางการ (“ราคาที่ดินประเมิน”) มีมูลค่าต่ํากว่าราคาที่ดิน เบื้องต้น บริษัทและบุคคลเกี่ยวโยงตกลงจะเข้าทํารายการด้วยราคาที่ดินประเมิน แต่ถ้าหากราคาที่ดิน ประเมินมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ดินเบื้องต้น บริษัทและบุคคลเกี่ยวโยงตกลงจะเข้าทํารายการด้วย ราคาที่ดินเบื้องต้นซึ่งเท่ากับ 25,950,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการ Coman Travel Tech Building (“โครงการ CTB”) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคารสํานักงานและพาณิชยกรรม บนที่ดินตามข้อที่ 1. มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวมไม่เกิน 131,950,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการ CTB”) แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวนรวมไม่เกิน 106,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านบาทถ้วน) (“ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ”) และค่าที่ดิน ที่เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อที่ 1 จํานวนไม่เกิน ราคาที่ดิน เบื้องต้นซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 25,950,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บริษัท จะเข้าทําธุรกรรมการลงทุนในโครงการ CTB ภายหลังการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัทได้ชําระค่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ CTB ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นจํานวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ชําระค่าออกแบบให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นจํานวน 406,225 บาท (สี่แสนหกพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) และชําระค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่าที่ดิน ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นจํานวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เพียงพอ สําหรับการแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัทมีความประสงค์จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว จากนายสวิตต์ ศุขีวิริยะ และ นายสรกข์ ศุขีวิริยะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารสํานักงานของบริษัท แทนสํานักงานที่เช่าอยู่ในปัจจุบัน เนื้อที่ดินที่จะซื้อทั้งสิ้น 1 งาน 73 ตารางวา เป็นจํานวนเงิน 25.95 ล้านบาท ลงทุนในโครงการ CTB ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน และพาณิชยกรรม บนถนนพระราม 9

แหล่งที่มาของเงินทุนสําหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการ CTB จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนใน กิจการของบริษัทและเงินที่ได้จากการจําหน่ายบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 114.42 ล้านบาท เมื่อปี 2561 ซึ่งยังไม่ได้นําไปลงทุนและไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หลักของบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ เพื่อให้ไม่มีเงื่อนไขที่จะ กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯนั้น ในปัจจุบัน บริษัทเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานในอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้นทุกครั้งที่ต่อสัญญา ซึ่งปัจจุบันบริษัท (ไม่ รวมบริษัทย่อย) จ่ายค่าเช่ากว่าปีละ 4 ล้านบาท โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินหรือที่ดินใด หรือแม้กระทั่งการย้าย ไปเช่าสํานักงานเกรด A ที่ทําเลอื่น ก็มีอัตราค่าเช่าที่สูง ทําให้บริษัทพิจารณาแล้ว การเช่าต่อไปเรื่อย ๆ จะไม่เป็นโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสเงินสดจ่ายไปเพื่อการเช่าอาคารสํานักงาน และค่าใช้จ่ายบนงบ การเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเห็นถึงประโยชน์ที่มิใช่ตัวเลขทางการเงิน เช่น ภาพลักษณ์องค์กร วิสัยทัศน์ของ ผู้บริหาร การเติบโตขององค์กร ความมั่นคงขององค์กร การใช้พื้นที่สําหรับพนักงาน ทางฝ่ายบริหารจึงเกิดแนวคิด โครงการ CTB เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารสํานักงานในระยะยาว โดยการซื้อที่ดินและปลูกอาคารสํานักงานเป็น ของตนเอง จะส่งผลให้บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้รับประโยชน์ในระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ใน เบื้องต้นของฝ่ายบริหาร พบว่ากระแสเงินสดจ่ายไปในการสร้างอาคารสํานักงานเป็นของตนเองนั้น มีความคุ้มค่าที่จะ ลงทุนรวมถึงที่ดินผืนดังกล่าว ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการประชาสัมพันธ์ ทั้งสําหรับตัวบริษัท บริษัทในเครือ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ ที่มาพร้อมกับการเปิดตัว Gogoji Online Travel Agency จึงทําให้การมีอาคารสํานักงานที่ขนาบด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ และทางด่วนทั้งสองข้าง จะ เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของการประชาสัมพันธ์ของ Gogoji เพื่อคนไทยที่ใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ และทางด่วนจะมี โอกาสได้รู้จัก Gogoji เพิ่มช่องทางหนึ่ง ผ่านสายของผู้สัญจรเดินทางทั้งด้านทางด่วนและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ โดย ระยะที่สามารถสังเกตได้จากทั้งสองฝั่งนั้น มีบริเวณที่จํากัด และสอดคล้องกับที่ดินที่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันนั้นถือ อยู่ รวมถึงราคาซื้อขายที่ประเมินโดยผู้ศึกษาความเป็นไปได้ และข้อเท็จจริงจากราคาซื้อขายที่ประกาศขายอยู่โดยรอบ นั้นมีความสมเหตุสมผล

และท้ายที่สุด การที่บริษัทไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่สํานักงานปีละกว่า 4 ล้านบาท จะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายใน การเช่าพื้นที่สํานักงานลดลง ซึ่งโดยเทคนิคแล้วจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ บริษัทและผู้ถือหุ้น

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้