Today’s NEWS FEED

News Feed

T คาดสรุป พันธมิตร เสริมกำไรให้กิจการ ภายในปีนี้

301

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13มีนาคม 2563)---------นายทรรศิน จงอัศญากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)T เปิดเผยว่า แนวทางแก้ไขจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากการที่บริษัทมีส่วนของ ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วหลังหักส่วนต่ํามูลค่าหุ้น สําหรับงบการเงินประจําปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น


ปัจจุบันบริษัทปลอดภาระหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทได้ชําระคืนหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงินทั้งหมดแล้วเมื่อปลายปี 2561 ซึ่งส่งผลให้บริษัทปราศจากหนี้สินระยะยาวที่มีอยู่ต่อสถาบัน การเงิน และในอนาคตบริษัทจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาบริหาร จัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการ ดําเนินงาน ลดต้นทุนในค่าบริหารจัดการ โดยในปี 2562 บริษัทได้ลดต้นทุนในค่าบริหารจัดการลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปี 2561

บริษัทอยู่ในระหว่างดําเนินการขอคืนภาษีปี 2558-2561 คาดว่าจะได้รับคืนประมาณ 65 ล้านบาท

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการขยายฐานลูกค้าไปยังงานประเภท EPC เนื่องจากการรับเหมางานก่อสร้างประเภทนี้ มีกําไรสูงกว่างานประเภทอื่น

นายทรรศินกล่าวว่า บริษัทฯอยู่ในระหว่างเจรจาและศึกษาแนวทางการดําเนินงานกับผู้ที่มีความสามารถในการเข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัทในส่วนของธุรกิจใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ เงินทุน และผลกําไรให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะสามารถสรุปได้ภายในปี 2563 นี้

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จํานวน 1,011,493,815 หุ้น และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (PP) จํานวน 1,700,000,000 หุ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจะทําให้บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนประมาณ 81 ล้าน บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถนําเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน ธุรกิจ และช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น รวมถึง สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ซึมลง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นบ้านเรา อยู่ในอาการซึมลง ทีละเล็ก ทีละน้อย ดีที่หลายตลาดต่างประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

มองร้ายก็ร้าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองตลาดหุ้นไทย สู่ยุคเปราะบาง มองร้ายก็ร้ายสุดๆ ไตรมาส4ปีนี้ อาจเห็นSET ดำดิ่ง ลงลึกกว่าคาด ก็เป็นไปได้

หวาดระแวง By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

หวาดระแวง‼️ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงซึมลงเรื่อย ๆ หวาดระแวงปัจจัยลบจากทั้งในและต่างประเทศต่างพรั่งพรูเข้ามากดดันดัชนี

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้