Today’s NEWS FEED

News Feed

*LANNA ส่งบ.ย่อยเข้าลงทุนโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในจ.สุราษฎร์ธานี มูลค่า 90 ลบ. พร้อมรับรู้กำไรทันที

406

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 4 มีนาคม 2563 )--------บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเห็นชอบให้บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าลงทุนซื้อสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (“SRT”) เพื่อลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

โดยซื้อจากผู้ขาย มีจำนวน 3 คนดังนี้(1) บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด ซึ่งถือหุ้นสามัญ SRT จำนวน 779,999 หุ้น(2) นายธนวัน ปัญโญ ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิ SRT จำนวน 120,000 หุ้น และ(3) นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ซึ่งถือหุ้นสามัญ SRT จำนวน 1 หุ้น
ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆต่อกัน

สำหรับ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (“SRT”) มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว : SRT มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันทำรายการ จำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น90 ล้านบาท

SRT ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WoodPellet) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ด้าน แหล่งเงินทุนที่ใช้ทำรายการ LPG ใช้เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนซื้อหุ้นสามัญ SRT และหุ้นบุริมสิทธิ SRT ดังกล่าวข้างต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดย SRT ได้ก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ พร้อมจะผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (WoodPellet) ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรได้ทันที


ขณะที่ คณะกรรมการ SRT มีทั้งสิ้น 4 คน โดย LANNA จะแต่งตั้งตัวแทนเป็นกรรมการ SRT ดังนี้คือ (1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู (3) นายสหี ศกดิ์อารีราชการัณย์ และ (4) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้