Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : ACE ยันบิ๊กต้อย ถูกเด้ง! ไม่กระทบ ย้ำธุรกิจเดินตามแผน

2,983

HotNews : ACE ยันบิ๊กต้อย ถูกเด้ง! ไม่กระทบ ย้ำธุรกิจเดินตามแผน

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (24 มกราคม 2563 ) วันนี้หุ้น ACE ร่วงสัมผัส Floor ที่ 3.04 บาท หลังพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา โดยสอยพ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกฯ ขณะที่ACE ร่อนข่าวแจงทันที ระบุ ไม่ได้รับผลกระทบ จากเหตุพล.ต.อ.วิระชัย ผถห.ใหญ่อันดับ1 ถือ 22.43% โดนโยกย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำดำเนินธุรกิจตามแผน

 

 

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่า พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีพฤติการณ์ละการกระทำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ แล้ว เพื่อประโยชน์แก่การตรวงสอบเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ในมูลกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างตรวจสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความนำเชื่อถือ และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนและผู้ร้องเรียน สมควรพิจารณาสั่งการให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีคำสั่งให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่ที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น คำสั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

 

อนึ่งพลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน ACE โดยถือ 2,282,528,920 หุ้น หรือ 22.43%

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/11/2562 ประเภท : IPO

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

1. 

นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,133,407,000 20.97
3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,883,407,020 18.51
4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,656,184,080 16.28
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 379,103,940 3.73
6. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 201,641,560 1.98
7. โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด 100,000,000 0.98
8. นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล 78,790,000 0.77
9. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ 75,820,800 0.75
10. นาง วัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ 60,748,520 0.60

 

ด้านนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ACE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่ได้สอบถามเรื่องผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ จากการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์ดังกล่ว เนื่องจากทนไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ แต่อย่างใด ที่สำคัญบริษัทฯ มีการบริหารงานด้วยระบบมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและการลงทุนเป็นอย่างดี

 

 

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนว่า การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการ รวมทั้งการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ ยังคงดำเนินไปอย่างปกติตามแผนการที่วางไว้ทุกประการ

 

 


สำหรับ ACE เริ่มเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดการซื้อขายวันแรกที่ 4.50 บาท จากราคา IPO 4.40 บาท ACE ประกอบธุรกิจหลัก คือ การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่สำคัญ ได้แก่ การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม การรับจ้างกำจัดขยะโดยการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และการจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นโครงการที่มีสัญญาขายไฟฟ้าแล้ว 166.50 เมกะวัตต์ และมีส่วนที่กำลังก่อสร้างอยู่ 80 เมกะวัตต์ ที่จะเริ่ม COD ในปี 63 เป็นต้น

 

 


ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และมีแผนงานขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวม เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 เท่าตัว จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวม 20 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาว ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ส่งผลให้ ACE จะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงอีก 5 ปี นับจากนี้

 

 

ACE

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ข้อกังวลก่อนตลาดหยุดยาวหลายวัน เอายังไงดี

1.ข้อกังวลสารพัดก่อนหยุดยาวหลายวัน ทั้งยอดระบาดโควิด,กังวลมีมาตรการเข้มเพิ่ม,โรคแทรกการเมือง

ตัวเล็ก By : แม่มดน้อย

วันใด โควิด-19 ระบาดน้อยลง วันนั้น หุ้นใหญ่ แคปโต จะกลับมาคึกคัก หุ้นตัวกลาง เล็ก แอนด์ จิ๋ว ก็จะลดบทบาท ลดความร้อนแรง..

กลุ่ม PTG มอบคูปองน้ำมัน สนับสนุนโครงการ “Back Home”

กลุ่ม PTG มอบคูปองน้ำมัน สนับสนุนโครงการ “Back Home”

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้