Today’s NEWS FEED

News Feed

RICH ยกเลิกมติบอร์ด -ยกเลิกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าทำรายการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้

1,088

 


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

สถานะ : ยกเลิก
เหตุผล :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 10 มกราคม 2563
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกมติดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด
รวมทั้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ด้วย
เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาผลกระทบด้านภาษีอากรจากการทำรายการดังกล่าวแล้ว
จะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากการตีความมูลค่ารายการในการทำการโอนเครื่องจักรดังก
ล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามูลค่าของกิจการ และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกมติดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
บริษัทจะดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป
เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ม.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 12 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 ม.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 ม.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่
372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้