Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 62

537

 
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 46,200,000 0.17 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 300,000 2.83 ซื้อ Link
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 19,400 5.41 ซื้อ Link
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 19,700 61.00 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย วิทวัส พรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 363,800 0.33 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย วิทวัส พรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 175,500 0.33 ซื้อ Link
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO) นาง อารี อาชามงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 2,300 95.50 ซื้อ Link
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) นาย พิมล ศรีวิกรม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 140,200 2.07 ซื้อ Link
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) นาย ฮิโรโนบุ อิริยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 140,000 5.58 ซื้อ Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 09/12/2562 146,500 13.00 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย ไพบูลย์ วรประทีป ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 50,000 0.67 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย ไพบูลย์ วรประทีป ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 50,000 0.63 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 06/12/2562 5,000 27.25 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 06/12/2562 200,000 27.50 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 06/12/2562 25,000 27.75 ซื้อ Link
นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(NKI) นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกอบลาภ ตั้งจีรวงษ์) หุ้นสามัญ 06/12/2562 1,000 56.00 ขาย Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 300,000 11.50 ขาย Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 200,000 0.29 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 06/12/2562 200,000 0.29 ซื้อ Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ภาณุ ศีติสาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 5,000,000 0.73 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 06/12/2562 40,000 2.98 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 30,000 2.98 ซื้อ Link
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD) นาย วิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/12/2562 400,000 1.50 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 100,000 15.80 ซื้อ Link
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/12/2562 50,000 16.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว จีระนัย พรหมทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 827 7.35 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาง ขวัญใจ วิริยะสุมน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 20,000 2.44 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 20,000 3.06 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 3.04 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 3.02 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 3.00 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 5,000 2.98 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 5,000 2.96 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 5,000 2.94 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 5,000 2.92 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 2.94 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 2.92 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 2.90 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 3.04 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 3.02 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2562 10,000 3.00 ขาย Link

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IAA มอบ 5 หุ้นเด่นรับ H2/63 / กูรูทิสโก้ชี้ 4ปัจจัยลบฉุด SET ผันผวน

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน...

สดใส By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ตลาดหุ้นไทยสดใส ตัวใหญ่ๆ กลางและเล็ก ตามตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัวขึ้น แถม ตลาดล่วง

บล.บัวหลวง มอบอาหารแห้งให้โครงการอาสามาเยี่ยมมูลนิธิกระจกเงา

บล.บัวหลวง มอบอาหารแห้งให้โครงการอาสามาเยี่ยมมูลนิธิกระจกเงา

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้