Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) KWGเพิ่มทุน 750 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 1.7561ต่อ 1 รองรับเข้าซื้อกิจการ แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต-กองทุนแมนูไลฟ์ มูลค่ารวม 1 พันลบ.

450

 

 

 

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 ธ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 13 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 ธ.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 ธ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลัง
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 ธ.ค. 2562
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 13 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 21 ก.พ. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) : 20 ก.พ. 2563
หมายเหตุ :
การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.7561 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย
ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ได้แก่วันที่ 21
มกราคม 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2563) และมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 5.00 ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว
("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน และอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (เดิม : ใหม่)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (การจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ)
ทั้งนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________

 

นอกจากนี้อนุมัติการให้บริษัท คิง ไว แคปปิ ตอล จำกัด ("บริษัทย่อย") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100.00 เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("แมนูไลฟ์") จำนวน 322,746,861 หุ้น จาก บริษัท แมนูไลฟ์ไฟแนนเชียล เอเชีย จำกัด ("แมนูไลฟ์ เอเชีย") บริษัท โอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด ("โอคิวซี") และบริษัท ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ("ซีดีเอฟ") (รวมเรียกว่า “กลุ่มแมนูไลฟ์”) (คิดเป็นประมาณร้ อยละ 99.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์) และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("กองทุนแมนูไลฟ์")จำนวน 17,200,001 หุ้น จากแมนูไลฟ์ เอเชีย (คิดเป็นประมาณร้ อยละ 48.86 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมนูไลฟ์) (ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญในแมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์ ต่อไปจะเรียกว่า "การเข้าทำรายการ") ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงิน 1,000,000,000.00 บาท

 

ทั้งนี้แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทในปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจประกันวินาศภัย การเข้าทำรายการจึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการให้บริการทางการเงินผ่านแมนูไลฟ์ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตลาดเอเชียและประเทศไทย และถือเป็นตลาดหลักสำหรับการขยายการลงทุนอันนอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งด าเนินงานโดยบริษัทย่อยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ธุรกิจประกันชีวิตจะสร้ างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทประกันชีวิตจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ภายใต้กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทยผ่านกองทุนแมนูไลฟ์ และประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการจะส่งผลให้บริษัทฯ ขยายการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ก็ยังสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ เช่น สามารถแบ่งปันฐานลูกค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกันได้


ทั้งนี้การเข้าทำรายการสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (ecosystem) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายประเภทการประกอบธุรกิจ แทนที่จะประกอบธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

อนุมัติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์2563 เวลา 10.00 น.

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้