Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด SAFARI อนุมัติลดทุนจดทะเบียน เป็น 2.87 พันลบ. พร้อม เพิ่มทุน PP 650.78 ล้านหุ้น รองรับขาย PP

321

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(4 ธันวาคม 2562)--------อาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI เปิดเผยว่า บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติที่สาคัญ ดังนี้

1. ให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 238,341,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,871,210,921 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออก จำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
4. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
5. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งอาจเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน รายเดียวหรือหลายราย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนแต่ละรายจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นของบริษัทฯ มิได้ทาการซื้อขายบนกระดานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทาให้บริษัทฯ ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และการกาหนดราคาโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอานาจของบริษัท เป็นผู้มีอานาจกาหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ากว่าราคายุติธรรมดังกล่าวและเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ในช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้นสามัญให้กับ ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอานาจของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวเดียวหรือหลายคราว โดยจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชาระค่าหุ้น ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3) การลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 4) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้