Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2562

352


ข้อมูลประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย ปรีชา สุรคุปต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 86,000 5.34 ขาย Link
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR) นาย ดุสิต ศรีสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 25,000 2.00 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 100,000 2.85 ซื้อ Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2562 109,600 1.31 ซื้อ Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2562 5,000 1.27 ซื้อ Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2562 60,000 1.25 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย วิทวัส พรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 37,600 0.33 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย วิทวัส พรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 521,200 0.33 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 100,000 2.53 ซื้อ Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 10,000 7.00 ซื้อ Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 03/12/2562 53,500 13.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 03/12/2562 15,000 26.50 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 03/12/2562 185,000 26.75 ซื้อ Link
นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(NKI) นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกอบลาภ ตั้งจีรวงษ์) หุ้นสามัญ 03/12/2562 1,000 55.00 ขาย Link
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR) นาย พลพัฒ กรรณสูต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 1,000,000 0.45 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 400,000 0.29 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 03/12/2562 400,000 0.29 ซื้อ Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ภาณุ ศีติสาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 9,000,000 0.71 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 02/12/2562 40,200 2.98 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 02/12/2562 1,300 3.00 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 03/12/2562 20,100 2.98 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 03/12/2562 22,200 3.00 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 28,300 9.81 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2562 250,000 2.73 ขาย Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/12/2562 100,000 2.72 ขาย Link
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/12/2562 50,000 3.75 ซื้อ Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 35,300 1.23 ซื้อ Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 20,000 9.68 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 02/12/2562 100,000 17.20 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 03/12/2562 30,000 17.20 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 04/12/2562 70,000 17.14 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/12/2562 100,000 17.20 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 30,000 17.20 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 70,000 17.14 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย บุรีรัตน์ รัตนวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/12/2562 8,000 6.95 ขาย Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 20,000 3.32 ซื้อ Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 40,000 3.34 ซื้อ Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 40,000 3.36 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 3,079 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 1,215 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 2,761 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) หุ้นสามัญ 03/12/2562 5,401 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/12/2562 1,302 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 5,401 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย ทศพร เลิศพันธ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) หุ้นสามัญ 03/12/2562 2,761 7.35 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/12/2562 4,614 7.35 ซื้อ Link

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้