Today’s NEWS FEED

News Feed

STHAI รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน

259

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 พฤศจิกายน 2562)----- นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) STHAI เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร กําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการทําการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่มีกําไรมากขึ้น เช่นถุงมือแม่บ้านและผ่าตัด ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเพื่อรองรับ สถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการจําหน่าย การปรับปรุง ประสิทธิภาพของฝ่ายผลิต ปรับปรุงเครื่องจักร ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการดําเนินงาน และของเสีย โดย มีรายละเอียดแผนการปรับปรุงคุณภาพดังต่อไปนี้
-การจัดซื้อวัตถุดิบ ได้วางนโยบายการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้
• ขยายเครดิตเทอมจากผู้ขายเพิ่มขึ้นจาก 30 วันเป็น 45 วัน
• หาผู้ขายรายใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกและเปรียบเทียบราคา
• การซื้อน้ํายางโดยวิธี JUST IN TIME เพื่อลดภาระและต้นทุนในการจัดเก็บน้ํายาง
• หาแหล่งผู้ขายเคมีและบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อหาวัสดุ วัตถุดิบทดแทนที่คุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่า แต่ราคาถูกลงไม่STOCKสินค้าเกินความจําเป็น หรือมากเกินไป
• ซื้อสินค้าโดยตรงจากแหล่งผลิต มากกว่าซื้อจากตัวแทน

-การพัฒนาแผนการตลาด
• บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการขยายตลาดในกลุ่มสินค้าที่มีกําไรสูง เช่นถุงมือแม่บ้าน ถุงมือผ่าตัด ซึ่งมีกําไรสูงและมีข้อกําหนดทางคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมที่เหมาะกับ สายการผลิตของบริษัทฯ ที่สามารถผลิตถุงมือหนาได้ ถุงมือยางสังเคราะห์ และยาง ธรรมชาติ สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งขยายตลาดใน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ ยังมีถุงมือผ่าตัดศัลยกรรม ถุงมือ แพทย์สเตอร์ไรด์ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง

• บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมพบลูกค้าฐานเดิมและลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการปรับปรุงพัฒนาด้านการผลิตและด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ -การปรับปรุงเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิต

• ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย ลดการใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และเพิ่มผลผลิต

• ซื้อแม่พิมพ์โมล์ ทดแทนของที่เสื่อมสภาพ

• หุ้มท่อฉนวนที่สตีม, ถังน้ําSOFT ร้อน และปรับปรุงระบบเตาอบเครื่องจักร ระบบจ่ายไอหุ้นท่อฉนวนไอน้ํา ติดตั้ง HEAT EXCHANGER เพิ่มปริมาณน้ําร้อนเพื่อการผลิตถุงมือ ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในการผลิต
• ปรับปรุงระบบท่อทําความเย็น และหุ้มฉนวนกันความเป็นเพื่อการผลิตในเครื่องจักร และปรับปรุงระบบการผลิตน้ําเย็นเพื่อการผลิต (ย้ายและติดตั้ง CHILLER มารวมไว้ที่จุดเดียวและผลิตน้ําเย็นไว้ในถังเก็บจุดเดียว)
• ปรับปรุงดัดแปลงระบบเครื่องจักรเพื่อการรองรับการผลิตที่มากขึ้นและเพื่อความพร้อมในการผลิตอย่างต่อเนื่อง


ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น ขายลดตั้วสัญญาใช้เงิน สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระค้ําประกัน และหนี้สินเพื่อการส่งออกและนําเข้า) จากธนาคารในประเทศสองแห่งจํานวน เงินรวม 52.85 ล้านบาท และ 83.08 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR ต่อ ปี วงเงินสินเชื่อนี้ค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝากประจําของบริษัทฯ และจดจํานอง จํานําที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่มีอยู่ทั้งหมดหรือที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่องจักรและ อุปกรณ์ส่วนหนึ่งของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 นอกจากนี้ สัญญาเงินกู้ได้ระบุ เงื่อนไขและข้อจํากัดต่าง ๆ ไว้เช่น ห้ามบริษัทนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน เพิ่มเติม เป็นต้น


0.ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 0.30 ล้าน เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 9.20 ล้านบาท)

3.ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจํานวนรวม 2.85 ล้านบาท ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝากสถาบัน การเงินที่มีภาระผูกพัน

4. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ตกลงทําสัญญาเช่าพื้นที่สํานักงานกับนิติบุคคล มี ระยะเวลาการเช่ารวม 2 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกําหนด ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายค่าเช่ารวมในอัตราเดือนละ 49,115 บาท และค่าบริการส่วนกลางรวมเดือนละ 52,553บาท

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกผลงาน H2/63 โตสวย เน้นบริหารจัดการรัดกุม

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา บิ๊ก บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน หาก COVID-19 ไม่ระบาดเพิ่ม

กังวล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแววตา สายตาของนักลงทุน ยังมีความกังวล รบกวนจิตใจ ทำให้ความมั่นใจลดลง แม้ วัคซีน ก็คืบ

ฝ่าต้าน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ด้วยความระมัดระวัง เส้นดัชนี แต่ละจุด ต้องใช้กำลัง ฝ่าแนวต้าน บนตัวแปร ยังคงวนเวียนเรื่องเดิมๆ

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้