Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดBCPแจงผุดโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน70ล้านหุ้น ส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ

132

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22พฤศจิกายน2562)----นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)BCP เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 2,100 ล้านบาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นําราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทําการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุ้นด้วย ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทําการซื้อขายแต่ละครั้ง บวก ด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทําการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 24.93 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทําการย้อนหลัง)


วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน คือ วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2563


ข้อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท


ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


- กําไรสะสมของบริษัทเท่ากับ 26,200 ล้านบาท หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืนเท่ากับ 150 ล้านบาท อธิบายความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทที่ถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน

 

โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการการชําระหนี้คืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 2,280 ล้านบาท หากพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบกับแนวโน้มกระแสเงินสดรับใน อนาคต บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือนนับแต่ วันที่ซื้อหุ้นคืน และมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการนี้

เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน 1. เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นพื้นฐาน น่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน 2. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพจากสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โควิด-19 ล้างหุ้น By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ยังคงสวมหน้ากากอนามัย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บินไป บินมา ทำไม ฝุ่นPM2.5 มากมายแบบนี้ เพลียจิต เพลียใจ จริงๆ ตอนนี้

ระมัดระวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมหน้ากากอนามัย ไต่กิ่งมะม่วง อย่างสุขุม ระมัดระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-1

รีบาวด์ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

รีบาวด์‼️ดชนีตลาดปิดที่ 1,395.08 จุด บวก 28.67 จุดเจ้าค่ะ รีบาวด์ได้แรงหลังจากปรับตัวลงแรงเจ้าค่ะ วันนี้บ้านเราสวนทางกับ

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้