Today’s NEWS FEED

News Feed

TTA เผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2562 มีกำไรสุทธิ 652.8 ล้านบาท

219


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (15 พฤศจิกายน 2562 ) -----ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานรายได้รวมอยู่ที่ 3,887.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 46 ร้อยละ 21 ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 16 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อน เป็น 803.5 ล้านบาท นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้ มีกำไรจากการขายหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งอีกด้วย ส่วน EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 223 จากไตรมาสก่อนเป็น 688.0 ล้านบาท โดยสรุป ในไตรมาสที่ 3/2562  TTA รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 652.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 340 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ทางบริษัทมีความยินดีที่สามารถทำผลงานในไตรมาสนี้ออกมาได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งทางเรือที่ยังคงรักษาการเติบโตและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง เมอร์เมด มาริไทม์ มีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบ ทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2562 แม้จะได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันสูงในตลาด    

ส่วนกลุ่มเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ยังสามารถรักษาตำแหน่งในอุตสาหกรรมปุ๋ยได้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีความท้าทาย จากความพยายามในการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง 

ในช่วงที่เหลือของปี กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือคาดว่าจะได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากดัชนีบอลติค (BDI) ที่ทำระดับสูงสุดในรอบเกือบหกปีที่ 2,518 จุด ในไตรมาสที่ 3/2562 สำหรับกลุ่มบริการนอกชายฝั่ง แม้ผลการดำเนินงานจะขาดทุน แต่ทีมคณะผู้บริหารและพนักงานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในอนาคต เนื่องจาก เมอร์เมด มาริไทม์ ยังคงมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรจะมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงเพื่อทำกำไรให้สูงขึ้นอีก ส่วนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงดำเนิน  กลยุทธ์ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง”

 

ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

 

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ:

ในไตรมาสที่ 3/2562 โทรีเซน ชิปปิ้ง มีรายได้อยู่ที่ 1,783.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนวันให้บริการที่เพิ่มขึ้นของเรือเช่า โดยมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก    ไตรมาสที่แล้ว มาอยู่ที่ 12,180 เหรียญสหรัฐต่อวัน สูงกว่าอัตราค่าระวางเรือซุปราแมกซ์สุทธิ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11,886 เหรียญสหรัฐต่อวัน ในขณะเดียวกัน อัตราการใช้ประโยชน์เรือที่กลุ่มธุรกิจเป็นเจ้าของยังคงอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 100 ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ (OPEX) ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 3,866 เหรียญสหรัฐต่อวัน ทำให้ในไตรมาสที่ 3/2562  โทรีเซน ชิปปิ้ง รายงาน EBITDA อยู่ที่ 360.9 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 234.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 174 จากไตรมาสก่อน

 

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง:

ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด มาริไทม์ มีรายได้จำนวน 825.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 83 จากประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 55.2 ล้านบาท แม้ว่าในไตรมาสที่ 3/2562 เมอร์เมด มาริไทม์ จะรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 114.7 ล้านบาท  บริษัทฯ ยังมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2562 ทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 186 จากไตรมาสก่อน

 

ส่วนธุรกิจขุดเจาะซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เรือขุดเจาะประเภท jack-up drilling rigs สเปคสูงจำนวน 3 ลำ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตะวันออกกลาง โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 100  สัญญาสำหรับเรือขุดเจาะนี้มีการขยายอายุสัญญา จำนวน 1 สัญญาออกไปอีก 3 ปี จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2565 ส่วนอีก 2 สัญญาที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปี 2562 และเดือนเมษายน ปี 2563 จึงมีโอกาสได้รับการขยายสัญญาต่อเนื่องในอนาคต

 

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร:

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 628.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายปุ๋ยเชิงผสม NPK ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาระดับปริมาณขายปุ๋ยอยู่ที่ 43.2 พันตัน ปริมาณขายปุ๋ยในประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณการส่งออกปุ๋ยลดลงร้อยละ 34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันด้านราคาจากผู้ผลิตปุ๋ยจากประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนมีการยกเว้นภาษีการส่งออกปุ๋ย ซึ่งเริ่มใช้มาตราการตั้งแต่ช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3/2562 PMTA รายงาน EBITDA อยู่ที่ 29.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA อยู่ที่ 5.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3/2562 PMTA มีรายได้จากธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่โรงงานและรายได้อื่นเท่ากับ 13.9 ล้านบาท

 

กลุ่มการลงทุนอื่น:

 

กลุ่มการลงทุนอื่นมุ่งเน้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารทรัพยากรน้ำ และโลจิสติกส์

 

  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม:

1)   บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 เป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮัท เพียงรายเดียวในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พิซซ่า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 144 สาขา ทั่วประเทศ

2)   บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด (“STC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 เป็นผู้บริหารร้านทาโก้ เบลล์ (Taco Bell) ในประเทศไทย โดยทาโก้ เบลล์เป็นเชนร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกจากอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทาโก้ เบลล์ มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา

 

  • ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ

บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.5 เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการน้ำ AIM ยังได้รับสัมปทานในการจำหน่ายน้ำประปาในหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านบริษัทย่อยที่ AIM ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 66.7 นับจากต้นปีถึงปัจจุบัน AIM ได้เข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ โดยมีมูลค่าโครงการรวมกันมากกว่า 1,000 ล้านบาท

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL โชว์กำไร H1/63 เฉียด 719 ลบ. โต 8.53% มั่นใจ H2/63 พุ่งต่อ ทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 15-20%

ประกาศผลงานครึ่งแรกปี 63 ไม่ธรรมดา กำไรโตแตะ 718.33 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 3,437.93 ล้านบาท ...

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้