Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เชือด ศุภกร สุนทรกิจ-อภิรติ ชัยรัตน์ บิ๊กบลจ.เอเชีย เวลท์ ฐานละเลยการตรวจสอบและไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้

309


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21กันยายน2562)------ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 2 ราย ได้แก่ (1) นายศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด จำนวน 3 ปี กรณีละเลยการตรวจสอบดูแลระบบการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะนำมาเสนอขายแก่ลูกค้า และมีการกระทำที่พิจารณาได้ว่าไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า และ (2) นางอภิรติ ชัยรัตน์ อดีตกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความมั่งคั่ง จำนวน 2 ปี กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยบกพร่องในการควบคุมดูแลให้มีการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะนำมาเสนอขายแก่ลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บลจ.เอเชีย เวลท์ ซึ่งประกอบธุรกิจ (1) นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ (2) นายหน้าซื้อขาย ค้าและจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) และ (3) จัดการกองทุนส่วนบุคคล

จากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องอย่างมากในการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในระบบงานการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะนำมาเสนอขายแก่ลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 2 ราย ดังนี้

(1) นายศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Committee) บกพร่องในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของ Wealth Committee ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้า แต่นายศุภกรไม่ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ ในการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทแม่ ซึ่งเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นายศุภกรไม่ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เช่น ไม่ได้วิเคราะห์หรือมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนว่าผลตอบแทนที่บริษัทแม่จ่ายให้แก่ลูกค้าเหมาะสมหรือไม่

(2) นางอภิรติ ชัยรัตน์ อดีตกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบริหารความมั่งคั่ง มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ก่อนนำเสนอ Wealth Committee แต่พบกรณีที่ฝ่ายงานภายใต้การดูแลของนางอภิรตินำเสนอเอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยนางอภิรติมิได้สั่งการให้มีการกระทำการใดเพิ่มเติม จึงพิจารณาได้ว่านางอภิรติไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

การกระทำดังกล่าวของบุคคลทั้ง 2 ราย เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายศุภกร เป็นเวลา 3 ปี และนางอภิรติ เป็นเวลา 2 ปี

การที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องข้างต้นเป็นเหตุให้ บลจ.เอเชีย เวลท์ ฝ่าฝืนมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำสั่งเปรียบเทียบบริษัทไปแล้ว* และยังเป็นผลให้นายศุภกรและนางอภิรติซึ่งเป็นผู้บริหารในขณะนั้น เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน** โดยบุคคลทั้งสองยังมีความผิดตามมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ด้วย ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบความผิดต่อไป ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งการให้ บลจ.เอเชีย เวลท์ ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกตราสารหนี้ที่เสนอขายโดยจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

อนึ่ง ในการตรวจสอบการดำเนินงานของ บลจ.เอเชีย เวลท์ ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในช่วงเวลาเดียวกัน ก.ล.ต.ไม่พบการดำเนินงานที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมแต่อย่างใด

_____________________________

*คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5.33 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

**กรณีนายศุภกร มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กรณีนางอภิรติ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว บุคคลข้างต้นจะไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัทหลักทรัพย์ งานเกี่ยวกับการจัดการลงทุน และการปฏิบัติงานอื่นที่อยู่ในขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : EPG ดึงพาร์ทเนอร์ตุรกีร่วมทุน ลุยผลิตอุปกรณ์แต่งรถในไทยต้นปี 65

บอร์ด EPG ไฟเขียวส่ง แอร์โรคลาส ร่วมทุนกับ Farplas Otomotiv A.S. ประเทศตุรกี รุกชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ รองรับ....

New Normal กับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์

ในประวัติศาสตร์ของธนาคารพาณิชย์ไทยนั้น เผชิญการปรับตัวครั้งใหญ่ ๆ มาแล้วหลากหลายครั้ง ซึ่งสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส....

ปรับทำฐานใหม่ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ แกว่งตัวลงในกรอบ นับเป็นการปรับตัว ทำฐานใหม่

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้