Today’s NEWS FEED

News Feed

STARK ขายเงินลงทุน เอสเอ็มเอ็ม พลัส มูลค่า350ลบ. ให้ เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ แล้ว

190

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29สิงหาคม2562)-----นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) STARK เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องการจําหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จํากัด ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (ชื่อ เดิมของบริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จํากัด (“เอสเอ็มเอ็มพลัส”) ให้แก่บริษัท เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จํากัด ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือเอสเอ็มเอ็ม พลัส ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคํานวณมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการจําหน่ายเงินลงทุน ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) ซึ่งปรับปรุงด้วยมูลค่าของทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร ตามรายงานของผู้ประเมินทรัพย์สิน (“ธุรกรรมการจําหน่ายเงินลงทุน)


บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจําหน่ายเงินลงทุนใน เอสเอ็มเอ็ม พลัสให้แก่บริษัท เดอะ เบสท์บุ๊คส์ จํากัด เป็นมูลค่าเท่ากับ 350,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ ธุรกรรมการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนซึ่งเป็นผลให้ เอสเอ็ม เอ็ม พลัส สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้